• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Wycieczki do Telewizji Polskiej

19:00, 29.09.2008
Wycieczki do Telewizji Polskiej!!! pusty LEAD !!!

Zobacz telewizję od kuchni i poczuj się jak gwiazda!

REGULAMIN
   zwiedzania obiektów Telewizji Polskiej S.A. 
 

§ 1
Postanowienia ogólne 

1. Organizacją zwiedzania Telewizji Polskiej S.A. zajmuje się Ośrodek Administracji. 
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
    a) Regulamin - postanowienia niniejszego regulaminu, 
    b) Telewizja –Telewizja Polska S.A., 
    c) Organizator zwiedzania – Ośrodek Administracji, 
    d) Zamawiający – organizator wycieczki (podmiot dokonujący rezerwacji zwiedzania Telewizji), 
    e) Zwiedzający – uczestnik zorganizowanej grupy zwiedzającej, 
    f) Przewodnik – osoba upoważniona do oprowadzania grup zwiedzających po obiektach Telewizji. 

3. W zwiedzaniu Telewizji mogą uczestniczyć wyłącznie zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, studentów oraz osób dorosłych (grupa nie może być mniejsza niż 15 osób i nie większa niż 50 osób łącznie z opiekunami). W przypadku grup większych niż 50 osób należy dokonać podziału grupy w momencie rezerwacji terminu. Zastrzega się, że Telewizja obsłuży wyłącznie grupę wycieczkową nie większą niż 50 osób. W przeciwnym wypadku ponadprogramowa ilość uczestników będzie wycofana ze zwiedzania Telewizji bez zwrotu kosztów. 

4. W przypadku, gdy uczestnikami grup zwiedzających są osoby niepełnosprawne, Zamawiający ma obowiązek zgłosić ten fakt w momencie dokonywania rezerwacji zwiedzania Telewizji. 

5. Wszyscy Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów ppoż. i bhp. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2017 do odwołania lub zastąpienia nowym Regulaminem.
§ 2 
Rezerwacja zwiedzania

1. Rezerwacje zwiedzania obiektów Telewizji przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 pod nr tel. (22) 547 89 04 lub (22) 547 64 85. 

2. Maksymalna ilość rezerwacji dokonanych jednorazowo to 3 terminy. Po opłaceniu dokonanych rezerwacji wycieczek istnieje możliwość dokonania kolejnych rezerwacji. 

3. Rezerwując termin należy podać dane osoby, lub instytucji dla której dokonywana jest rezerwacja. Podczas dokonywania rezerwacji konieczne jest podanie liczby wszystkich osób chcących wziąć udział w zwiedzaniu łącznie z opiekunami . 

4. Rezerwacje wycieczek do Telewizji mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 

5. Rezerwacje zwiedzania na okres od stycznia do lipca przyjmowane są od 18 grudnia roku poprzedniego. Rezerwacje wycieczek na okres od września do grudnia przyjmowane są od 16 sierpnia danego roku kalendarzowego. Telewizja w miesiącu sierpniu nie organizuje wycieczek. 

6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy o tym powiadomić niezwłocznie organizatora zwiedzania drogą elektroniczną lub telefoniczną nie później niż 21 dni przed planowanym zwiedzaniem. 

 7. W sytuacji, gdy zwiedzającymi siedzibę Telewizji Polskiej S.A. są obcokrajowcy zapewnienie tłumacza leży w gestii grupy lub jej opiekuna. 

 
§ 3 
Termin zwiedzania

Zwiedzanie odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.30 z zastrzeżeniem § 2 ust. 5
wycieczki do tvp
§ 4
Cennik
1. Opłata za zwiedzanie Telewizji wynosi 18 zł od osoby. Opiekun (jedna osoba na dziesięcioro dzieci/młodzieży) ma zagwarantowane wejście bezpłatne. 

2. Opłata za postój autokaru (wjazd od strony ul. Woronicza) na czas trwania zwiedzania wynosi 15 zł. Opłatę za parking należy doliczyć do kwoty za zwiedzanie. 

3. Wpłaty należy dokonać 21 dni przed zarezerwowanym terminem wycieczki na konto: Telewizji Polskiej S.A. ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje utratę rezerwacji. 
nr konta: 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa 
84 1030 1508 0000 0008 1726 2066 
z dopiskiem „WYCIECZKA DO TVP S.A. w dniu…. o godz. ……" 

4. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty oraz wypełnionego i podpisanego przez Zamawiającego Formularza zamówienia wycieczki, który musi zawierać dane do wystawienia faktury. Formularz zamówienia wycieczki znajduje się w zakładce „Załączniki” pod adresem www.wycieczki.tvp.pl (pod zdjęciem budynku Telewizji). Wymienione dokumenty przesłane faksem lub na adres mailowy (dane teleadresowe zamieszczone w § 9), stanowią ostateczne potwierdzenie rezerwacji. 

5. W przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt. 4, oraz braku kontaktu ze strony Zamawiającego w terminie 14 dni przed planowanym zwiedzaniem rezerwacja zostanie anulowana. 

 § 5 
Program zwiedzania
 

1. Program zwiedzania obejmuje wizytę w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, magazynach rekwizytów i kostiumów oraz muzeum. Telewizja zastrzega sobie, że w przypadku realizacji audycji lub wystąpienia innych zdarzeń losowych w trakcie zwiedzania, może zostać wyłączona z programu możliwość zwiedzania np. studia bądź innego pomieszczenia. 

2. Planowany czas zwiedzania: około 75 minut 

UWAGA! Telewizja nie zapewnia uczestnictwa zwiedzających podczas nagrań audycji oraz spotkań z dziennikarzami lub aktorami.
§ 6 
Zasady zwiedzania

1. Grupy zwiedzające spotykają się z osobą odpowiedzialną z ramienia Telewizji (Przewodnik) w holu recepcyjnym bloku F. 

2. Przewodnik jest zobowiązany do oczekiwania na grupę do 15 minut. 

3. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut Telewizja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia grupy lub skrócenia czasu zwiedzania bez zwrotu kosztów. 

4. Opiekun grupy obowiązany jest przekazać Przewodnikowi listę uczestników zwiedzania, oraz potwierdzenie wpłaty za wycieczkę . Lista powinna zawierać następujące informacje: 
dane Zamawiającego wycieczkę, 
imię i nazwisko wszystkich uczestników zwiedzania, 
nr. legitymacji szkolnej lub nr dowodu osobistego( ewentualnie PESEL ), 
dane kontaktowe do kierownika grupy (numer telefonu.). 
Lista powinna być podpisana przez Zamawiającego zwiedzanie. Wzór listy znajduje się w zakładce „Załączniki” pod adresem www.wycieczki.tvp.pl. Grupy zwiedzające proszone są o przybycie 10-15 min. przed rozpoczęciem zwiedzania w celu pozostawienia wierzchnich ubrań w szatni, w holu bloku F. 
Szatnia jest bezpłatna. 

5. Zamawiając zwiedzanie należy zapewnić 1 opiekuna na każdych 10 uczestników w grupach ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. W przypadku, gdy uczestnikami wycieczki są osoby niepełnosprawne Zamawiający jest zobowiązany do zwiększenia ilości opiekunów, 

6. W trakcie zwiedzania obiektów Telewizji opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy, kolejni opiekunowie co 10 uczestników wycieczki i na końcu opiekun zamykający grupę. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim. 

7. Opiekun grupy zwiedzającej odpowiada za stan osobowy zgodny z dostarczoną wcześniej listą grupy, zapoznanie się z Regulaminem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, a także za zachowanie uczestników grupy, oraz za wyrządzone przez nich szkody. 

 8. Podczas zwiedzania obiektów Telewizji obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej, trzymanie się w zwartej i zdyscyplinowanej grupie oraz nie zakłócanie porządku panującego na terenie Telewizji. Nie zastosowanie się do obowiązujących zasad podczas zwiedzania, skutkowało będzie wycofaniem grupy z dalszego zwiedzania Telewizji.


§ 7 
Dane osobowe


1. Dane osobowe przekazane przewodnikowi wycieczki, zgodnie z zapisami § 6 ust 4, nie będą wykorzystywane do utworzenia zbioru danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

 2. Przekazane przewodnikowi listy uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do procedury wejścia na teren Telewizji Polskiej S.A. 

3. Listy uczestników nie będą udostępniane żadnemu innemu podmiotowi, a Telewizja Polska S.A. dokona ich zniszczenia, w sposób uniemożliwiający identyfikację danych osobowych, zaraz po zakończeniu wycieczki.
§ 8 Zasady bezpieczeństwa

1. Zwiedzanie Telewizji Polskiej S.A. odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika wycieczek. Odłączenie się od grupy i samodzielne poruszanie się po budynku TVP S.A. jest niedozwolone. 

2. Wszyscy Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń pracowników służby ochrony oraz Przewodnika. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 

3. Zwiedzający zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zauważone zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać Przewodnikowi lub opiekunom. 

4. Na terenie Telewizji. obowiązują następujące zakazy: 
a) wnoszenia broni palnej, 
b) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 
c) wnoszenia cieczy i materiałów łatwopalnych i innych tworzących zagrożenie, 
d) wprowadzania i wnoszenia zwierząt 
e) dotykania eksponatów w muzeum i wyposażenia studyjnego lub reżyserskiego oraz urządzeń technologicznych,
f) picia napojów alkoholowych, 
g) palenia papierosów poza wyznaczonymi miejscami, 
h) hałasowania, i) odtwarzania i głośnego słuchania muzyki. 
j) przebywania na terenie Telewizji osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i sprzętu telewizyjnego, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

5. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Telewizji zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Telewizji i pracowników ochrony.
 
6. Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania Regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa.
§ 9  
Postanowienia dodatkowe


1. Podczas zwiedzania dopuszcza się możliwość utrwalania  obrazu i dźwięku za pomocą przeznaczonych do tego celu urządzeń, jedynie na niekomercyjny użytek własny Zwiedzających, o charakterze prywatnym bez prawa do upubliczniania. 

2. Fotografowanie oraz filmowanie na terenie Telewizji odbywa się za zgodą Przewodnika. 

3. Uczestnicy zwiedzania zobowiązani są o pozostawianie swoich bagaży w autokarze. Telewizja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skradziony, zniszczony lub zagubiony bagaż uczestnika zwiedzania. 

4. Za wyrządzone przez Zwiedzających szkody odpowiedzialność materialną ponosi Zamawiający zwiedzanie. 

5. Telewizja nie zwraca kosztów zwiedzania  w przypadku: 
a) nieobecności uczestnika w terminie wyznaczonym na zwiedzanie obiektów Telewizji, 
b) odwołania zwiedzania przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 14 dni przed datą zwiedzania, 
c) zaprzestania zwiedzania z powodu braku dyscypliny lub nieprzestrzegania Regulaminu. 

6. W związku ze specyfiką działalności statutowej Telewizja zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanej wycieczki w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 

7. Na terenie Telewizji znajduje się kiosk telewizyjny w którym można dokonać zakupu gadżetów np. płyty z produkcjami telewizyjnymi, książki, drobne upominki i pamiątki. 
 Z ofertą kiosku można się zapoznać na stronie www.sklep.tvp.pl 
 Kiosk nie jest wyposażony w terminal płatniczy.

§ 10  Kontakt


00-999 Warszawa 
ul. J.P. Woronicza 17 
Tel. 547-89-04, 547-64-85 
fax :547-77-61 
e-mail: wycieczki@tvp.pl