• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Uchwała nr 10/2010 Rady Programowej TVP SA w sprawie podsumowania prac Rady Programowej w latach 2006 -2010

13:53, 20.12.2010
Uchwała nr 10/2010 Rady Programowej TVP SA w sprawie podsumowania prac Rady Programowej w latach 2006 -2010• Andrzej Mietkowski - Czym powinien różnić się magazyn informacyjny TVP od magazynu informacyjnego TVN?
W dyskusji wzięli udział przedstawiciele władz mediów publicznych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu i Senatu RP, dziennikarze.

28 lipca 2010 roku odbyło się specjalne posiedzenie Rady Programowej poświęcone kwestii odpowiedzialności za program w telewizji publicznej. W posiedzeniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Maciej Mrozowski oraz red. Bronisław Wildstein.

Rada Programowa w 2006 roku przyznała nagrodę za najpełniejszą realizację misji nadawcy publicznego w 2005 roku. Nagrodę otrzymał zespół Magazynu Reporterów.

Podczas posiedzeń, które odbywały się w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, członkowie Rady przyznali honorowe nagrody dla filmów wyprodukowanych przez TVP S.A., które najpełniej realizuje misję nadawcy publicznego. Nagrody otrzymali twórcy filmu „Statyści” (2006 rok), „Jutro idziemy do kina” (2007) „Mała Moskwa” (2008) oraz „Wenecja” (2010). W 2009 roku po raz pierwszy do kilkunastu lat Rada Programowa nie uczestniczyła w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w związku z czym nagroda nie została przyznana.

W posiedzeniach Rady Programowej TVP S.A. uczestniczyli m.in. członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członkowie Zarządu TVP, członkowie Rady Nadzorczej TVP, dyrektorzy anten, dyrektor oraz przedstawiciele Biura Programowego, dyrektor Agencji Informacji TVP, przedstawiciele Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych.


Rada Programowa w czteroletniej kadencji zajmowała się oceną programów ramowych oraz bieżących, gdy występowały wyraziste naruszenia standardów, oceniała program w czasie kampanii wyborczych, przekazywała radzie nadzorczej i zarządowi TVP swoje stanowisko w sprawach aktualnie dla programu TVP istotnych (sygnalizowała zagrożenia).
Na czas naszej kadencji pięciokrotnie zmieniali się prezesi i składy zarządów.
1. Od każdego zarządu domagaliśmy się założeń programowych, przedstawienia instrumentów podnoszących jakość oferty i dbałość o zachowanie wysokich standardów dziennikarskich.
2. Systematycznie sygnalizowaliśmy zanikanie różnicy między TVP a stacjami komercyjnymi czyli zaburzenie proporcji między programami realizującymi zadania publiczne a zarabiającymi na misję. (tabloidyzacja TVP).
3. Sygnalizowaliśmy zjawiska braku obiektywizmu, jednostronności , nadmiernego ulegania naciskom politycznym.
4.Brak transparentnych procedur, zwłaszcza dających szansę nowym polskim autorom na poszukiwania ambitnych, oryginalnych formatów.
5. Zanika produkcja własna. Przeważają formaty licencyjne i produkcja zewnętrzna. W sprawozdawczości do KRRiT to zjawisko umyka. Nie ma środków i woli na promowanie pomysłowości i innowacyjności twórczości oryginalnej TVP. Odbiorca otrzymuje banalny produkt wzorowany na formatach komercyjnych.
6. Niedosyt audycji edukacyjnych i kształtujących postawy aktywne, prospołeczne, obywatelskie.
7. Ostatnio otrzymaliśmy wnikliwą wewnętrzną ocenę „Wiadomości”. Rodzi się pytanie: dlaczego tej potencji: wiedzy i fachowców nie wykorzystuje się do podnoszenia jakości programu ? Gdzie tkwią przyczyny?

Nadto omawialiśmy:
Programy informacyjne, publicystykę, audycje rolne, programy dokumentalne, audycje dla dzieci, archiwa, programy dla osób niepełnosprawnych, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia. Tematy związane z reformą i nową ustawą medialną. Licencja programowa a zobiektywizowane kryteria oceny programu. Konieczności jasnego zdefiniowania misji nadawców publicznych w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Problemy tzw. „przecieków” dziennikarskich.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Rada Programowa przyjęła uchwałę następującej treści:

Informacja o działalności w latach 2006 – 2010

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Uchwałą Nr 430/2006 z 26 lipca 2006 roku powołała Radę Programową IV kadencji w składzie: Teresa Bochwic, Nikodem Bończa Tomaszewski, Krzysztof Bosak, Piotr Gadzinowski, Janina Jankowska,, Tadeusz Kowalski, Janusz Maksymiuk, Elżbieta Misiak-Bremer, Jan Ołdakowski, Daniel Pawłowiec, Jarosław Rusiecki, Anna Sobecka, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Elżbieta Wiśniowska, Marian Zalewski. Zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Programowej TVP S.A. członkowie Rady wybrali Prezydium Rady Programowej w składzie: p Janina Jankowska– przewodnicząca, p. Tadeusz Kowalski – wiceprzewodniczący oraz p. Daniel Pawłowiec – wiceprzewodniczący. 31 stycznia 2007 roku nastąpiła zmiana Wiceprzewodniczącego Rady, na skutek rezygnacji p. Daniela Pawłowca. Na jego miejsce został wybrany p. Krzysztof Bosak. 20 marca 2009 roku p. Daniel Pawłowiec złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Programowej TVP S.A. Pomimo kilku wystąpień skierowanych do Przewodniczącego KRRiT vacat nie został obsadzony do końca kadencji.

W trakcie trwania kadencji Rada odbyła 53 posiedzenia (w tym trzy posiedzenia wyjazdowe). Rada przyjęła 40 uchwał oraz 5 stanowisk (wykaz uchwał oraz tematyka posiedzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

Do najważniejszych tematów omawianych przez Radę w należały m.in.:
• obowiązujący układ ramowy programu (wraz z informacją o sposobie tworzenia ramówki),
• sposób przeprowadzenia samorządowej kampanii wyborczej w telewizji publicznej,
• zamierzenia programowe Zarządu Spółki TVP S.A.
• omówienie opracowania prof. Wiesława Godzica Obiektywizm programu informacyjnego TVP1 „Wiadomości” na tle „Faktów” (TVN) „Wydarzeń” (Polsat) (okres badawczy: 16-22 października 2006, wydania główne).
• audycje publicystyczne w TVP S.A.
• filmy dokumentalne wyprodukowane w telewizji publicznej
• audycje rozrywkowe w Telewizji Polskiej
• sytuacja programowa w Programie 1 TVP S.A.
• sposób przeprowadzenia kampanii wyborczej w telewizji publicznej
• koncepcja programową Zarządu TVP S.A.
• Orzeczenia Komisji Etyki związane z powstawaniem audycji informacyjnych
• Program ramowy „Lato 2008”
• Misję i standardy telewizji publicznej, w kontekście budowy tożsamości historycznej oraz edukacji obywatelskiej.
• Projekt zmian w prawie medialnym w kontekście wprowadzenia licencji programowej.
• Audycje dla osób starszych i niepełnosprawnych.
• Zobowiązania nadawcy publicznego do prezentowania stanowisk rządu i opozycji w świetle obowiązujących przepisów.
• Filmy dokumentalne w TVP S.A.
• Scena Faktu Teatru Telewizji.
• strategia programowa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w związku z drastycznym zmniejszeniem wpływów z abonamentu,
• układ ramowy programu „Wiosna 2009”,
• problematyka miejsca w układzie ramowym filmów dokumentalnych,
• możliwości produkcyjne TVP Kultura oraz TV Polonia,
• plany programowe związane z 20 rocznicą wyborów 1989 roku oraz 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej,
• zaopiniowanie Projektu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
• podsumowanie sposobu przeprowadzenia kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w telewizji publicznej,
• miejsce audycji dla osób niepełnosprawnych w chwili obecnej oraz planach programowych,
• przyszłość audycji dla mniejszości ukraińskiej „Telenowyny”,
• zagrożenia realizowania misji nadawcy publicznego związane ze zmniejszeniem wpływów z abonamentu,
• zmiana koncepcji funkcjonowania TVP INFO,
• koncepcja reformy organizacyjnej i programowej w TVP S.A.
• plan naprawczy i strategia programowa na najbliższe dwa lata TVP. ( ze szczególnym uwzględnieniem kalendarza rocznic i pozycji, których produkcja wymaga planowania z wyprzedzeniem).
• Ocena programu ramowego pod kątem obecności audycji edukacyjnych (edukacja obywatelska) i promocji polskiej kultury.

16 maja 2007 roku Rada Programowa zorganizowała konferencję „Rola i przyszłość Oddziałów Terenowych”, w której uczestniczyli przewodniczący rad programowych OT , podczas której omówiono:
• plany restrukturyzacji Oddziałów Terenowych TVP S.A. w kontekście reformy programowej TVP S.A.
• współpracę programową Oddziałów Terenowych z antenami ogólnopolskimi w budowaniu nowego wizerunku Telewizji Polskiej S.A.
• nową jakość audycji Oddziałów Terenowych w budowaniu pozycji kanału TVP – INFO,
• obecność audycji wyprodukowanych w Oddziałach Terenowych TVP w paśmie rozłącznym Programu II w świetle strategii programowej TVP S.A.,
• udział TVP 3 Regionalnej w pracach Agencji Produkcji Telewizyjnej,
• TVP 3 w procesie cyfryzacji.

3 marca 2008 roku Rada Programowa zorganizowała konferencję „Media publiczne – media obywatelskie w otoczeniu rynkowym”. Podczas konferencji referaty wygłosili:
• dr Karol Jakubowicz - Jak wyjść z sześciu kryzysów? (diagnoza aktualnej sytuacji, zarysowanie pól koniecznych przemian, drogi wyjścia z kryzysu – propozycje dla decydentów).
• Robert Kozak – Misja telewizji publicznej – jak ją realizować?
• Marek Cajzner (BBC) – „TVP Journalism” czyli o konieczności i sposobach wprowadzenia w życie nowych standardów dziennikarskich w polskiej telewizji publicznej
• Liliana Sonik – Po co nam telewizja publiczna? (rola mediów publicznych w utrwalaniu demokracji na drodze do społeczeństwa informacyjnego)
• Iwona Śledzińska – Katarasińska – prezentacja założeń poselskiego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii.
• Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski - Współfinansowanie mediów publicznych z budżetu a kwestia niezależności.
• Prof. dr hab. Andrzej Szpociński - O zawartości programowej mediów publicznych – polityka i kultura.
• Prof. dr hab. Stanisław Piątek - Czy regulacje prawne mogą wymusić jakość dziennikarstwa? (Czy regulacje prawne mogą zapewnić mediom publicznym autonomię tj. ochronić je przed wpływami bieżącej polityki?)
• Andrzej Mietkowski - Czym powinien różnić się magazyn informacyjny TVP od magazynu informacyjnego TVN?
W dyskusji wzięli udział przedstawiciele władz mediów publicznych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu i Senatu RP, dziennikarze.

28 lipca 2010 roku odbyło się specjalne posiedzenie Rady Programowej poświęcone kwestii odpowiedzialności za program w telewizji publicznej. W posiedzeniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Maciej Mrozowski oraz red. Bronisław Wildstein.

Rada Programowa w 2006 roku przyznała nagrodę za najpełniejszą realizację misji nadawcy publicznego w 2005 roku. Nagrodę otrzymał zespół Magazynu Reporterów.

Podczas posiedzeń, które odbywały się w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, członkowie Rady przyznali honorowe nagrody dla filmów wyprodukowanych przez TVP S.A., które najpełniej realizuje misję nadawcy publicznego. Nagrody otrzymali twórcy filmu „Statyści” (2006 rok), „Jutro idziemy do kina” (2007) „Mała Moskwa” (2008) oraz „Wenecja” (2010). W 2009 roku po raz pierwszy do kilkunastu lat Rada Programowa nie uczestniczyła w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w związku z czym nagroda nie została przyznana.

W posiedzeniach Rady Programowej TVP S.A. uczestniczyli m.in. członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członkowie Zarządu TVP, członkowie Rady Nadzorczej TVP, dyrektorzy anten, dyrektor oraz przedstawiciele Biura Programowego, dyrektor Agencji Informacji TVP, przedstawiciele Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych.


Rada Programowa w czteroletniej kadencji zajmowała się oceną programów ramowych oraz bieżących, gdy występowały wyraziste naruszenia standardów, oceniała program w czasie kampanii wyborczych, przekazywała radzie nadzorczej i zarządowi TVP swoje stanowisko w sprawach aktualnie dla programu TVP istotnych (sygnalizowała zagrożenia).
Na czas naszej kadencji pięciokrotnie zmieniali się prezesi i składy zarządów.
1. Od każdego zarządu domagaliśmy się założeń programowych, przedstawienia instrumentów podnoszących jakość oferty i dbałość o zachowanie wysokich standardów dziennikarskich.
2. Systematycznie sygnalizowaliśmy zanikanie różnicy między TVP a stacjami komercyjnymi czyli zaburzenie proporcji między programami realizującymi zadania publiczne a zarabiającymi na misję. (tabloidyzacja TVP).
3. Sygnalizowaliśmy zjawiska braku obiektywizmu, jednostronności , nadmiernego ulegania naciskom politycznym.
4.Brak transparentnych procedur, zwłaszcza dających szansę nowym polskim autorom na poszukiwania ambitnych, oryginalnych formatów.
5. Zanika produkcja własna. Przeważają formaty licencyjne i produkcja zewnętrzna. W sprawozdawczości do KRRiT to zjawisko umyka. Nie ma środków i woli na promowanie pomysłowości i innowacyjności twórczości oryginalnej TVP. Odbiorca otrzymuje banalny produkt wzorowany na formatach komercyjnych.
6. Niedosyt audycji edukacyjnych i kształtujących postawy aktywne, prospołeczne, obywatelskie.
7. Ostatnio otrzymaliśmy wnikliwą wewnętrzną ocenę „Wiadomości”. Rodzi się pytanie: dlaczego tej potencji: wiedzy i fachowców nie wykorzystuje się do podnoszenia jakości programu ? Gdzie tkwią przyczyny?

Nadto omawialiśmy:
Programy informacyjne, publicystykę, audycje rolne, programy dokumentalne, audycje dla dzieci, archiwa, programy dla osób niepełnosprawnych, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia. Tematy związane z reformą i nową ustawą medialną. Licencja programowa a zobiektywizowane kryteria oceny programu. Konieczności jasnego zdefiniowania misji nadawców publicznych w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Problemy tzw. „przecieków” dziennikarskich.
Broniliśmy „Panoramy”, audycji dla dzieci, „Teleranka”, „Celownika”, aud. „Telenowyny”, „Integracja” i „W-skersi”, czasu emisji „Telekuriera”, Protestowaliśmy przeciwko nieuzasadnionym decyzjom zdejmowania programów edukacyjnych, dla osób niepełnosprawnych, generalnie programów misyjnych. Bezskutecznie naciskaliśmy na zmianę czasu emisji wartościowych filmów i dokumentów, które po północy nie docierają do szerokiego odbiorcy.
W zasadzie nasze opinie i propozycje pozostawały bez echa. Zarząd i Rada Nadzorcza nie tylko nie uwzględniały naszych sugestii, ale najczęściej nie reagowały na nie.

Wnioski:

• TVP jeśli ma przetrwać, musi podnieść jakość oferty programowej.
• TVP musi zdobyć się na odwagę przerwania pościgu z komercją.
• TVP musi być znakiem jakości – zyskać opinię stacji wyróżniającej się, rzetelnymi, sprawdzonymi informacjami, publicystyką, która inspiruje ogólnopolską debatę publiczną, kulturą przekazu.
• TVP w odróżnieniu od komercji winna pokazywać całą złożoność świata, tak w dziedzinie polityki, gospodarki, jak kultury i nauki.
• TVP w odróżnieniu od komercji musi w swojej ofercie pamiętać o całym przekroju społecznym: dzieciach, młodzieży, mieszkańcach wsi i małych miasteczek, ludziach starych i niepełnosprawnych.
• TVP winna tworzyć nowe standardy , przeciwstawić się współczesnemu, agresywnemu, plotkarskiemu dziennikarstwu, które nie pokazuje rzeczywistości, lecz ją deformuje, zaciemnia incydentami bez znaczenia, tworzy wirtualny świat faktów medialnych biorących udział w grze politycznej, a całkowicie oddalonym od codziennej rzeczywistości Polaka.
• TVP powinno ograniczyć zakupy formatów zagranicznych, otworzyć się na autorów polskich. Formaty edukacyjne, ambitne, sięgające do polskich doświadczeń, głębszej wiedzy , artystyczne i nowatorskie mogą w tej sytuacji okazać się prawdziwymi hitami.
• Ostatnia nowelizacja ustawy o radiofonii i TV otwiera szczelinę do zmiany tej sytuacji. Od KRRiT będzie zależało, czy wykorzysta ten instrument do egzekwowania jakości programu TVP. Jeśli przy podziale środków uwzględni treść uchwał Rady Programowej kierowanych do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedzi tych ciał na nie, istnieje szansa by Rada Programowa TVP stała się partnerem zarządu pomocnym w podniesieniu jakości całej oferty programowej.
• W interesie polskiej demokracji leży ratowanie mediów publicznych. TVP jest na równi pochyłej do kompletnej utraty tożsamości i degradacji, ale ma jeszcze szanse. Dużo zależy od świadomości medialnej, umiejętności i klasy tych, którzy będą nią zarządzać. Przed telewizją publiczną stoi ostatnia szansa. Może jej pomóc KRRiT, jeśli w swych działaniach będzie kierowała się dobrem publicznym, a nie naciskami politycznymi.