• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Abonament w firmie

11:56, 18.01.2012
Abonament w firmieSTAWKI ABONAMENTOWE W ROKU 2012

Zgodnie z art. 2 ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – w tym samym budynku, z espole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji wnoszą tylko jedną z opłat (za radio lub za radio i telewizor).

Abonament a opłaty za telewizję kablową, satelitarną i platformy cyfrowe

Opłata za telewizję kablową, satelitarną oraz platformy cyfrowe nie zwalnia z płacenia abonamentu RTV. Abonament jest opłatą za posiadanie odbiornika, niezależnie od rodzaju oglądanego programu oraz jego nadawcy.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne nie podlegające opłacie abonamentowej:

Na podstawie art. 5.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) opłacie nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:
1) wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
2) wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
3) przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Firma nie ma obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za odbiorniki, które nie stanowią jej wyposażenia (będące własnością pracownika). Jeśli pracownik w miejscu pracy używa swojego odbiornika rtv - na nim spoczywa obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych rtv. Od tego obowiązku nie zwalnia pracownika fakt wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv w miejscu zamieszkania (zakład pracy nie wchodzi w obręb gospodarstwa domowego). Odbiorniki należy zarejestrować w urzędzie pocztowym. Książeczka radiofoniczna powinna być zarejestrowana na imię i nazwisko pracownika oraz adres firmy. Książeczkę powinno się przechowywać w miejscu pracy, by móc się nią okazać w razie kontroli.

Każda firma i instytucja posiadająca odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne będące w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu zobowiązana jest do ich rejestracji w terminie 14 dni od daty nabycia i regularnego płacenia opłaty abonamentowej.


Podziel się:  Więcej
Abonenci

Każda firma i instytucja posiadająca odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne będące w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu zobowiązana jest do ich rejestracji w terminie 14 dni od daty nabycia i regularnego płacenia opłaty abonamentowej. Na podstawie art. 2 ust 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) firmy i instytucje są zobowiązane do płacenia abonamentowych za każdy posiadany odbiornik radiowy i telewizyjny, z odbiornikami radiowymi w samochodach służbowych włącznie.

Rejestracja odbiorników rtv


Każdy odbiornik radiowy i telewizyjny zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych powinien być zarejestrowany w ciągu 14 dni od jego nabycia. Rejestracji dokonuje się w urzędzie pocztowym właściwym dla siedziby firmy lub za pośrednictwem internetu na stronie www.poczta-polska.pl

Kara za niezarejestrowany odbiornik


Opłata za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych).

Terminy płatności

Obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybraną ilość miesięcy (art. 2 ust 3 i art. 3 ust 4 ustawy z dnia 25 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych). Za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych naliczane są odsetki w takiej wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Wysokość opłat

Firmy płacą abonament RTV za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny, z odbiornikami radiowymi w samochodach służbowych włącznie. Dlatego też za każdą parę odbiorników (radiowy i telewizyjny) wnosi się jedną opłatę ujednoliconą tzw. radiowo-telewizyjną. Gdy liczba odbiorników radiowych przewyższa liczbę odbiorników telewizyjnych, wówczas za odbiorniki radiowe przewyższające liczbę odbiorników telewizyjnych wnosi się opłaty jak za używanie odbiornika radiowego.

Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana corocznie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
STAWKI ABONAMENTOWE W ROKU 2012

Zgodnie z art. 2 ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – w tym samym budynku, z espole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji wnoszą tylko jedną z opłat (za radio lub za radio i telewizor).

Abonament a opłaty za telewizję kablową, satelitarną i platformy cyfrowe

Opłata za telewizję kablową, satelitarną oraz platformy cyfrowe nie zwalnia z płacenia abonamentu RTV. Abonament jest opłatą za posiadanie odbiornika, niezależnie od rodzaju oglądanego programu oraz jego nadawcy.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne nie podlegające opłacie abonamentowej:

Na podstawie art. 5.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) opłacie nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:
1) wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
2) wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
3) przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Firma nie ma obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za odbiorniki, które nie stanowią jej wyposażenia (będące własnością pracownika). Jeśli pracownik w miejscu pracy używa swojego odbiornika rtv - na nim spoczywa obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych rtv. Od tego obowiązku nie zwalnia pracownika fakt wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv w miejscu zamieszkania (zakład pracy nie wchodzi w obręb gospodarstwa domowego). Odbiorniki należy zarejestrować w urzędzie pocztowym. Książeczka radiofoniczna powinna być zarejestrowana na imię i nazwisko pracownika oraz adres firmy. Książeczkę powinno się przechowywać w miejscu pracy, by móc się nią okazać w razie kontroli.