• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Pytania dotyczące abonamentu

12:26, 11.06.2010
Pytania dotyczące abonamentu

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego czy odbiornika telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Rejestracji odbiorników rtv można dokonać:

Infolinia:

 • dla korzystających z telefonów stacjonarnych - 0801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne) 
 • dla korzystających z telefonów komórkowych – 043 842 06 00 (oplata wg cennika operatora)

Informacja dodatkowa na stronie KRRiT www.krrit.gov.pl


Podziel się:  Więcej

Opłata za telewizję kablową, satelitarną, oraz platformy cyfrowe nie zwalnia z płacenia opłaty abonamentowej. Abonament jest opłatą za posiadanie odbiornika, niezależnie od rodzaju oglądanego programu oraz jego nadawcy – na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego czy odbiornika telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Rejestracji odbiorników rtv można dokonać:

Infolinia:

 • dla korzystających z telefonów stacjonarnych - 0801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne) 
 • dla korzystających z telefonów komórkowych – 043 842 06 00 (oplata wg cennika operatora)

Informacja dodatkowa na stronie KRRiT www.krrit.gov.pl

Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym, oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu Ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.
 • Podmioty gospodarcze mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne, w tym również odbiorniki w samochodach służbowych.
 • Odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne prywatne - używane w miejscach pracy powinny zostać zarejestrowane na dane osobowe użytkownika oraz miejsce pracy.
 • Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym w rozumieniu Ustawy o opłatach abonamentowych jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.
 • Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej: abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342) o zmianie danych zawartych w dowodach zarejestrowania odbiorników, a także o zagubieniu lub zniszczeniu dowodów zarejestrowania oraz o zaprzestaniu używania odbiorników rtv, użytkownik niezwłocznie powiadamia urząd pocztowy/Kartotekę RTV, poprzez złożenie lub nadesłanie „Formularza zgłoszenia zmiany danych”. W przypadku śmierci abonenta, na którego zostały zarejestrowane odbiorniki rtv, współmałżonek lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące niezwłocznie powiadamiają urząd pocztowy/Kartotekę RTV o zgonie, przedstawiając akt zgonu, w celu dokonania stosownych zmian stanu prawnego i faktycznego.

Abonament rtv można opłacić we wszystkich placówkach pocztowych bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Taką formę opłat ułatwia nadany numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Wysokość opłat abonamentowych rtv w roku kalendarzowym 2010 - zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r. (Dz. U. Nr 72 poz,628) wynosi:

Zestawienie wysokości opłat abonamentowych na 2010 rok

 • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 5,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 63,60 zł).
 • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 17,00 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 204,00 zł).
 • Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

- 2-mce - 10,40
- 3-mce - 15,40
- 4-mce - 20,70
- 5-mcy - 25,80
- 6-mcy - 30,40
- 7-mcy - 35,70
- 8-mcy - 40,80
- 9-mcy - 45,80
- 10-mcy - 51,10
- 11-mcy - 56,20
- 12-mcy (rok) - 58,20

Uwaga: abonent ze zniżki może skorzystać o ile wnosi opłatę z góry w terminie tj. do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

- 2-mce - 33,20
- 3-mce - 49,30
- 4-mce - 66,30
- 5-mcy - 82,50
- 6-mcy - 97,50
- 7-mcy - 114,50
- 8-mcy - 130,70
- 9-mcy - 146,80
- 10-mcy - 163,80
- 11-mcy - 180,00
- 12 mcy - 186,70 

Uwaga: abonent ze zniżki może skorzystać o ile wnosi opłatę z góry w terminie tj. do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, za dzień uregulowania należności za abonament rtv uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub dzień dokonania wpłaty w urzędzie pocztowym.

Poczta Polska wprowadziła dogodną formę wnoszenia opłat abonamentowych rtv. Dowody wpłat znajdujące się w książeczkach radiofonicznych zostały zastąpione spersonalizowanymi formularzami polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej. Każdy abonent otrzymał zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego wraz z numerem rachunku bankowego (osiem ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego zawiera indywidualny numer identyfikacyjny).

Abonament RTV należy opłacać:

 • przy użyciu spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę abonamentu rtv oraz okres jakiego wpłata rtv dotyczy, 
 • na standardowych formularzach polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej - uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne wypełnianie pola "tytułem" pozwoli to na prawidłowe księgowanie i identyfikowanie wpłat rtv:
  - w polu "nazwa odbiorcy": Poczta Polska S.A. COF COP Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
  - w polu "nr rachunku odbiorcy": numer rachunku bankowego, 
  - w polu "kwota": kwota abonamentu - zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  - w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,

W przypadku dokonywania opłat rtv w formie zlecenia stałego, abonent ma obowiązek poinformować bank o zmianie numeru rachunku bankowego dla wpłat rtv.

Przypominamy, że wpłat z tytułu abonamentu rtv można dokonywać we wszystkich placówkach pocztowych, bez pobierania dodatkowych opłat.

Spersonalizowane blankiety wpłat rtv są wysyłane automatycznie w momencie, gdy pozostały dwa niewykorzystane blankiety, z zastrzeżeniem, że wszystkie wcześniejsze wpłaty były dokonywane w urzędach pocztowych.

W momencie, kiedy abonent nie otrzymał nowych blankietów wpłat można je zamówić w następujący sposób: 

 • osobiście w dowolnej placówce pocztowej z wykorzystaniem druku zamówienia załączonego do korespondencji zawierającej zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego wraz ze spersonalizowanymi blankietami wpłaty rtv lub na podstawie dyspozycji ustnej
 • w formie korespondencyjnej na adres: Poczta Polska S.A. COF COP Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
 • telefonicznie - 052-32-55-115, 052-32-55-116, 052-32-55-117 lub 052-32-55-114
 • na stronie internetowej Poczty Polskiej
 • Reklamacja nieotrzymania zamówionych spersonalizowanych blankietów wpłat

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które złożą w urzędzie pocztowym:

 • wypełniony formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych, 
 • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv
 • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (pobierz oświadczenie) (konieczność składania oświadczeń dotyczy wszystkich osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw)

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu rtv jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv.

Uwaga: z dniem 1 marca 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Oznacza to, że osoby:

 1. które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 roku tj. poniżej 1 551,48 zł brutto,
 2. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
 3. spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 4. bezrobotne oraz
 5. pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
  począwszy od dnia 1 marca br. mogą dopełnić w urzędzie pocztowym formalności związanych z uzyskaniem zwolnienia od opłat abonamentowych.

Osoby uzyskujące zwolnienie od opłat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w urzędzie pocztowym przedłożą dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia oraz wypełnią dostępne w każdym urzędzie pocztowym: "Formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych" i druk wymaganego oświadczenia. Osoby, które dopełnią powyższych formalności w marcu br. zwolnienie od opłat abonamentowych uzyskają od dnia 1 kwietnia br. Wówczas obowiązane są do uiszczenia opłat do marca br. włącznie. Opłaty uiszczone z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. za rok 2010 lub pozostałe miesiące podlegały będą zwrotowi za okres od następnego miesiąca po dokonaniu zmiany). Zwrot nastąpi za pomocą przekazu pocztowego na adres abonenta (podany we wniosku o rejestrację odbiorników rtv).

Podstawa prawna?

 1. art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień (Dz. U. Nr 132, poz. 1116 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień (Dz. U. Nr 178, poz. 1100)

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu.

Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników rtv są upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. na podstawie pisemnych upoważnień.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Pytania dotyczące rejestracji odbiorników rtv, aktualizacji danych przez Internet należy kierować: 

Skargi, wnioski i reklamacje należy kierować:

Podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie odbiorników RTV i pobieranie opłat abonamentowych jest operator publiczny -Poczta Polska. Poczta Polska poza tradycyjnym rejestrowaniem odbiorników w urzędzie pocztowym, uruchomiła system internetowej rejestracji odbiorników, oraz możliwość opłacania abonamentu przelewem bankowym. Poczta Polska jest również odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli w miejscach użytkowania odbiorników radiowo-telewizyjnych.
Środki finansowe przekazywane przez KRRiT Telewizji Polskiej przeznaczane są na realizację misji publicznej. Telewizja Polska co roku przygotowuje obszerne sprawozdanie z wykorzystania wypływów abonamentowych na realizację misji publicznej. Sprawozdanie to upublicznione jest na stronach www.tvp.pl
Głównym celem działania mediów publicznych jest realizacja misji publicznej. Media publiczne realizując misję publiczną muszą oferować całemu społeczeństwu zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością i niezależnością, oraz innowacyjnością wysoką jakością i integralnością przekazu. Telewizja Polska realizuje misję publiczną w całym zakresie nadawanych przez siebie programów.