• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ DO POROZUMIENIA ZAWARTEGO POMIĘDZY MINISTREM SPRAW ZZGRANICZNYCH I TELEWIZJĄ POLSKĄ NA ROK 2013

11:10, 05.08.2013
PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ DO POROZUMIENIA ZAWARTEGO POMIĘDZY MINISTREM SPRAW ZZGRANICZNYCH I TELEWIZJĄ POLSKĄ NA ROK 2013!!! pusty LEAD !!!

Protokół Uzgodnień na rok 2013

 
TVP Polonia

Podziel się:  Więcej
do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2010 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych i Telewizją Polską S.A. w sprawie tworzenia programu telewizyjnego dla odbiorców za granicą pod nazwą Program Satelitarny TV Polonia

Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Podsekretarza Stanu – Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz
i
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy – KRS 000010079), reprezentowana przez: Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. – Juliusza Brauna
wykonując postanowienia § 3, § 4 i § 5 Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2010 roku w Warszawie między Ministrem Spraw Zagranicznych i Telewizją Polską S. A. w sprawie tworzenia programu telewizyjnego dla odbiorców za granicą pod nazwą Program Satelitarny TV Polonia, zwanego dalej „Porozumieniem”, ustalają, co następuje:

1. W oparciu o uzgodniony przez strony Porozumienia dokument Bloki tematyczne audycji realizowanych przez Program Satelitarny TV Polonia Telewizji Polskiej S.A. w 2013 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu uzgodnień, § 3 pkt 6 lit a Porozumienia oraz art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2007 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.), Minister Spraw Zagranicznych ustala z Telewizją Polską S.A. zakres i sposób tworzenia audycji telewizyjnych dla zagranicy i zobowiązuje się pokrywać ze środków budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na ten cel, część kosztów związanych z tworzeniem tych audycji.

2. Minister Spraw Zagranicznych przeznaczy w 2013 roku z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych środki finansowe na tworzenie audycji telewizyjnych, o których mowa w ust. 1, do wysokości 8 000 000, - (słownie: osiem milionów złotych), stanowiącej maksymalny pułap środków, o które TVP może zabiegać.

3. Tworzenie audycji, o których mowa w ust. 1, następować będzie zgodnie z tematyką zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu uzgodnień i przebiegać będzie w oparciu o zaakceptowaną przez Ministra Spraw Zagranicznych wycenę ramówki rocznej z wyszczególnieniem tytułów audycji TV Polonia realizowanych i emitowanych w roku 2013.

4. Rozliczenia kosztów wytworzenia audycji dokonane będzie zgodnie z postanowieniami w § 3 ust. 6 „Porozumienia”.

5. Ze środków finansowych przeznaczonych na tworzenie audycji telewizyjnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie opłacało wyłącznie tworzenie audycji, które zawierają się w uzgodnionej wzajemnie koncepcji tematycznej.

6. Ustala się następujący harmonogram płatności za audycje wytworzone w roku budżetowym 2013:

I kwartał 2013 r.

a) W ciągu 14 dni od podpisania niniejszego Protokołu - przedłożenie do wstępnej akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych wyceny ramówki rocznej z wyszczególnieniem rodzajów audycji TV Polonia realizowanych i emitowanych w 2013 r. Wartość wyceny ramówki w części określonej jako audycje ze środków Ministra Spraw Zagranicznych nie przekroczy kwoty, o której mowa w punkcie 2.

b) Do 24 maja 2013 r. – przedłożenie Ministrowi Spraw Zagranicznych opisu zrealizowanych zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 6 pkt. b Porozumienia audycji wraz z zestawieniem poniesionych kosztów ich wytworzenia.

c) Do 7 czerwca 2013 r. – po pisemnym potwierdzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych zgodności opisu audycji oraz zestawień kosztów ich wytworzenia - przedstawienie Ministrowi Spraw Zagranicznych noty księgowej lub innego dokumentu , o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt. c i d Porozumienia.

d) Dokonanie płatności odbędzie się zgodnie z § 3 ust. 6 pkt c Porozumienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu na konto Telewizji Polskiej S.A.

II kwartał 2013 r.
e) Do 16 lipca 2013 r. – przedłożenie Ministrowi Spraw Zagranicznych opisu zrealizowanych zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 6 pkt. b Porozumienia audycji wraz z zestawieniem poniesionych kosztów ich wytworzenia.

f) Do 30 lipca 2013 r. – po pisemnym potwierdzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych zgodności opisu audycji oraz zestawień kosztów ich wytworzenia - przedstawienie Ministrowi Spraw Zagranicznych noty księgowej lub innego dokumentu , o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt. c i d Porozumienia.

g) Dokonanie płatności odbędzie się zgodnie z § 3 ust. 6 pkt. c Porozumienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu na konto Telewizji Polskiej S.A.

III kwartał 2013 r.

h) Do 16 października 2013 r. – przedłożenie Ministrowi Spraw Zagranicznych opisu zrealizowanych zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 6 pkt. b Porozumienia audycji wraz z przyporządkowaniem do konkretnego bloku tematycznego oraz z zestawieniem poniesionych kosztów ich wytworzenia.

i) Do 30 października 2013 r. – po pisemnym potwierdzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych zgodności opisu audycji oraz zestawień kosztów ich wytworzenia - przedstawienie Ministrowi Spraw Zagranicznych noty księgowej lub innego dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt. c i d Porozumienia.

j) Dokonanie płatności odbędzie się zgodnie z § 3 ust. 6 pkt c Porozumienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu na konto Telewizji Polskiej S.A.

IV kwartał 2013 r.

k) Do 11 grudnia 2013 r. – przedłożenie Ministrowi Spraw Zagranicznych opisu zrealizowanych zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 6 pkt. b Porozumienia audycji wraz z przyporządkowaniem do konkretnego bloku tematycznego oraz z zestawieniem kosztów.

l) Do 20 grudnia 2013 r. – po pisemnym potwierdzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych zgodności opisu audycji oraz zestawień kosztów ich wytworzenia - przedstawienie Ministrowi Spraw Zagranicznych noty księgowej lub innego dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt. c i d Porozumienia.
m) Dokonanie płatności zgodnie z § 3 ust. 6 pkt c Porozumienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu na konto Telewizji Polskiej S.A.

n) Płatność za IV kwartał zostanie dokonana w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

7. Minister Spraw Zagranicznych i Telewizja Polska S.A. powołują Grupę Roboczą, o której mowa w § 5 Porozumienia. W skład Grupy Roboczej wchodzą:

a) ze strony Ministra Spraw Zagranicznych:

1. Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią – przewodniczący Grupy

2. Główny Księgowy Resortu Spraw Zagranicznych

3. Radca Prawny w Biurze Prawnym i Zamówień Publicznych

4. Przedstawiciel Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

5. Przedstawiciel Departamentu Współpracy z Polonią

b) ze strony Telewizji Polskiej S.A.:

1. Dyrektor Redaktor Naczelny TV Polonia

2. Sekretarz Programu TV Polonia

3. Kierownik Działu Ekonomicznego TV Polonia

8. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu w celu omówienia szczegółów w sprawie realizacji Porozumienia oraz tworzenia programu telewizyjnego odbędą się spotkania przedstawicieli MSZ i TVP:

a) odbyły się spotkania przedstawicieli MSZ i TVP:

1) 7 listopada 2012 r.
2) 15 listopada 2012 r.
3) 29 kwietnia 2013 r.
4) 16 maja 2013 r.

b) odbędzie się spotkanie przedstawicieli MSZ i TVP:

1) w lipcu 2013 r.

Poza wskazanymi terminami Grupa Robocza będzie mogła odbyć spotkania w trybie ad hoc.

9. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

10. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z realizacji postanowień Protokołu uzgodnień strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Ministra Spraw Zagranicznych.

11. Protokół uzgodnień sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Minister Spraw Zagranicznych
Telewizja Polska S.A.