• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU UZGODNIEŃ DO POROZUMIENIA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z TELEWIZJĄ POLSKĄ S. A

11:11, 05.08.2013
ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU UZGODNIEŃ DO POROZUMIENIA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z TELEWIZJĄ POLSKĄ S. ABloki tematyczne audycji realizowanych przez Program Satelitarny TV Polonia Telewizji Polskiej S.A. w 2013 roku

Bloki tematyczne audycji realizowanych przez Program Satelitarny TV Polonia Telewizji Polskiej S.A. w 2013 roku

 
TVP Polonia

Podziel się:  Więcej
Przyjmuje się Plan Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r. oraz priorytety zawarte w jego obszarach tematycznych i geograficznych jako dokument obowiązujący dla realizacji wszystkich bloków tematycznych audycji Programu Satelitarnego TV Polonia Telewizji Polskiej S.A. w 2013 roku. Plan Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r. stanowi załącznik do Bloków tematycznych audycji realizowanych przez Program Satelitarny TV Polonia Telewizji Polskiej S.A. w 2013 roku.
I. Edukacja na wszystkich poziomach nauczania w zakresie języka polskiego, historii, geografii, kultury i tradycji polskiej, kształcenie młodzieży polonijnej w Polsce, popularyzacja pozytywnych postaw obywatelskich: tolerancji i sprzeciwu wobec ksenofobii i rasizmu, prezentacja przykładów dialogu międzykulturowego.

- Prezentacja prowadzonej reformy oświatowej, systemu szkolnictwa polskiego za granicą, szkolnictwa polonijnego wszystkich poziomów nauczania i społecznych inicjatyw w tym zakresie, materiały filmowe z placówek edukacji polskiej za granicą zawierające wypowiedzi lektorów, nauczycieli, młodzieży, prezentacja innowacyjnych metod kształcenia, pokazanie pozytywnych przykładów rozwoju i kariery Polaków wychowanych w kulturze dwujęzycznej;

- Edukacja w zakresie języka polskiego, poprawnej polszczyzny, błędów językowych, informacja na temat zmieniających się norm i przepisów dotyczących stosowaniu języka ojczystego;

- Informacja na temat szkoleń, kursów dokształcających, przykładów wymiany naukowej i artystycznej organizowanych w Polsce przez resorty właściwe w sprawach zagranicznych, edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa i kultury oraz ośrodki uniwersyteckie i badawcze;

- Prezentacja historii Polski, wkładu Polonii i Polaków za granicą w rozwój nauki, kultury, w życie polityczne, gospodarcze i społeczne państw jej zamieszkania obecnie i w przeszłości;

- Prezentacja sylwetek imigrantów z różnych kontynentów i kręgów kulturowych pełniących w Polsce funkcje publiczne z wyboru, zawierająca biografie i historie ich przyjazdu i osiedlenia się w Polsce;

- Informacja na temat materialnego dziedzictwa kulturalnego Polaków w świecie, przedstawienie zasobów archiwów, muzeów, ośrodków badawczych, zabytków i zbiorów kultury polskiej za granicą;

- Prezentacja polskiego teatru telewizji oraz materiałów filmowych o przedstawieniach z udziałem artystów polskich i międzynarodowych, przedstawicieli artystów Polonii zagranicznej;

- Przedstawienie stanu prac historiograficznych w związku z 70. rocznicą tragedii wołyńskiej i środowisk polskich i ukraińskich wobec upamiętnienia tych wydarzeń;

- „1000 lat Żydów polskich”: przełamywanie stereotypów, wzmacnianie wizerunku tolerancji i otwartości Rzeczypospolitej, odradzanie się kultury i życia żydowskiego w Polsce po tragedii II Wojny Światowej, Polscy Sprawiedliwi, bieżące kontakty obywateli Izraela i członków diaspory żydowskiej z Polską;

- Islam na ziemiach polskich: kontynuacja tradycji tatarskich - Muzułmański Związek Religijny, nowe zjawiska w polskim islamie – Liga Muzułmańska i inne.
II. Mobilizacja środowisk polonijnych do aktywności społeczno-politycznej w kraju zamieszkania oraz do współpracy z krajem pochodzenia, działań na rzecz promocji Polski za granicą i współpracy gospodarczej państw zamieszkania naszych rodaków z Polską

- Informacja na temat konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” – przedstawienie procedury konkursu, zakresu zlecanych zadań i zasad dystrybucji rezerwy celowej w dyspozycji MSZ przeznaczonej na zadania współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w oparciu o Plan Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w roku bieżącym i przyszłym. - Prezentacja ciekawych, nowoczesnych inicjatyw polonijnych jako przykładów dobrych praktyk do naśladowania i wykorzystania przez społeczności polskie w innych krajach; informacja na temat działań organizacji polonijnych wobec zjawiska „polskich obozów śmierci”, mobilizujące do aktywności i współpracy z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej;

- Prezentacja firm polskich i obcych zainteresowanych podjęciem współpracy na zasadzie franszyzy w kraju lub za granicą;

- Informacja o współpracy partnerskiej międzyregionalnej i miast bliźniaczych oraz perspektywach jej rozwoju;

- Współpraca międzyregionalna w ramach Polsko-Rosyjskiego Forum Regionów jako przykład owocnych kontaktów dwustronnych (VI 2013 – po V posiedzeniu Forum Regionów w Kazaniu);

- Prezentacja Muzeum Emigracji w hali Dworca Morskiego w Gdyni

- w związku z jego inauguracją na przełomie 2014 i 2015 roku;

- Informacja na temat przykładów działalności polonijnej Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej;

III. Upowszechnianie wiedzy na temat życia i dorobku polskiej diaspory w świecie w środowiskach polonijnych i w Polsce, wspieranie środowisk polskich, upowszechnianie wiedzy o prawach mniejszości polskich

- Upowszechnianie wiedzy na temat życia i dorobku polskiej diaspory w świecie w środowiskach polonijnych i w Polsce: dziejów Polonii w różnych krajach na przestrzeni wieków i współcześnie, historii polskich kombatantów, relacje z działalności organizacji polonijnych ze szczególnym uwzględnieniem organizowanych wydarzeń i prowadzonych przedsięwzięć, w tym przykładów działalności polonijnej na rzecz zachowania związku z dziedzictwem kulturowym kraju, prezentacja nowych form organizacyjnych życia Polonii; w tym, „Polonii sieciowej” oraz różnic pomiędzy współczesną i dawną emigracją;

- Informacja na temat mediów polonijnych, działalności portali internetowych z bieżącą informacją o wydarzeniach w Polsce i w krajach zamieszkania Polonii i Polaków;

- Popularyzacja osiągnięć i osób wyróżnionych dyplomami Ministra Spraw Zagranicznych oraz odznaczeniami Prezydenta RP na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla Polski oraz prezentacja wybitnych postaci pochodzenia polskiego ze środowisk akademickich, naukowych, biznesowych, politycznych, kulturalnych, medialnych oraz ich osiągnięć w krajach zamieszkania;

- Repatriacja Polaków z Rosji i Kazachstanu – prezentacja przykładów pozytywnej integracji Polaków powracających do Ojczyzny;

- Prezentacja problematyki mniejszości polskich w działalności instytucji europejskich, takich jak Rada Europy i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz działalności Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych;

- Promocja zaangażowania Polski na rzecz krzewienia demokracji i praw człowieka, współpracy na rzecz rozwoju krajów trzecich

- beneficjentów programów finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
IV. Podtrzymywanie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia – bieżąca informacja na temat wydarzeń w Polsce i w świecie z polskiej perspektywy, wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny

Informacja na temat sytuacji w Polsce:

- Przedstawienie polskich osiągnięć w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, gospodarki o znaczeniu w skali światowej oraz produktów polskich;

- Informacja na temat bieżącej sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej w Polsce z udziałem panelistów polskich i polonijnych;

Prezentacja polskiej polityki zagranicznej:

- Informacja o działaniach Polski w Unii Europejskiej, przedstawiana w formie stałego elementu audycji, zapewniająca wiedzę na temat ważnych dla Polski kwestii współpracy i legislacji unijnej, polskich inicjatyw w instytucjach unijnych, procesu rozszerzenia UE, Polski jako aktywnego członka UE w krajach Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji głównych wydarzeń w dialogu UE z Białorusią, Ukrainą i Mołdawią, a w tym, ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski;

- Informacja o rezultatach małego ruchu granicznego z Królewcem w rok po jego rozpoczęciu (wrzesień 2013) oraz Ukrainą (raporty Fundacji Batorego);

- Informacja na temat udziału Polski w operacjach międzynarodowych, w tym misji w Afganistanie oraz przykładów zaangażowania Polski na forum NATO i Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, promocja ogólnie pojętej współpracy wojskowej z sojusznikami i partnerami (Weimarska Grupa Bojowa, wspólna brygada polsko-litewsko-ukraińska LITPOLUKRBRIG, instytucje NATO w Bydgoszczy: batalion łączności, Centrum Szkolenia Sił Połączonych);

- Prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2012 – czerwiec 2013): historia GW, najważniejsze spotkania i wydarzenia organizowane w ramach Grupy;

- Informacja o wydarzeniach związanych z 90-tą rocznicy podpisania Traktatu Przyjaźni pomiędzy Polską a Turcją (23 lipca 1923 r.) w kontekście przygotowań do obchodów przypadającego w 2014 roku 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Wielką Portą;

Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny:

- Prezentacja walorów Polski w dobie kryzysu gospodarczego;

- Informacja na temat wszystkich poziomów nauczania w Polsce, formy i trybu kształcenia na polskich uczelniach wyższych, oferty pracy w Polsce;

- Prezentacja Polski jako miejsca lokowania inwestycji, kraju o wyjątkowych walorach turystycznych.

V. Upowszechnienie wiedzy na temat propolskich inicjatyw i zaangażowania cudzoziemców (obcojęzycznych i polskojęzycznych) za granicą

- Prezentacja sylwetek cudzoziemców z wszystkich kontynentów świata - wybitnych znawców języka, historii, kultury polskiej, prowadzących badania polskoznawcze, reprezentantów środowisk artystycznych, medialnych i innych, wykazali szczególne zainteresowanie Polską, omówienie ich związków z Polską oraz ich dzieł;

- Prezentacja ośrodków badawczych kultury polskiej za granicą, studiów wiedzy o Polsce, katedr polskich, polonistyk na wszystkich kontynentach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o małej liczebności Polonii;

- Informacja na temat współpracy polskich samorządów z partnerami z zagranicy i jej rezultatów, prezentacja współpracy partnerskiej międzyregionalnej oraz miast bliźniaczych, perspektyw rozwoju tej formy współpracy;

- Informacja na temat tworzenia i funkcjonowania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA”, które promować będzie współpracę samorządów z Polski, Czech i Słowacji w takich dziedzinach jak turystyka, transport, energetyka i gospodarka.

Minister Spraw Zagranicznych
Telewizja Polska S.A.