• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

POROZUMIENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z TELEWIZJĄ POLSKĄ S. A.

11:11, 05.08.2013
POROZUMIENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z TELEWIZJĄ POLSKĄ S. A.POROZUMIENIE

POROZUMIENIE

 
logo

Podziel się:  Więcej
zawarte w dniu 31 grudnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy:

Ministrem Spraw Zagranicznych z jednej strony

a

Telewizją Polską S.A. reprezentowaną przez Bogusława Piwowara Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TVP S.A. oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu TVP S.A. oraz Pawła Palucha Członka Zarządu TVP S.A. z drugiej strony
Strony porozumienia:

1) działając na podstawie art. 32, ust. 1, pkt 4, 6 i 7 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.),

2) działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.),

3) mając na celu stworzenie warunków dla właściwego wykonywania zadań przez Telewizję Polską S.A. w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów dla zagranicy w języku polskim i w innych językach, postanawiają co następuje:

§ 1

1. Telewizja Polska S.A., zwana w dalszym ciągu Porozumienia „Telewizją”, tworzy program telewizyjny dla odbiorców za granicą pod nazwą Program Satelitarny TV Polonia zwany dalej „TV Polonia”.

2. Celami programu telewizyjnego TV Polonia są w szczególności:
a) szybka i wszechstronna informacja o Polsce oraz przedstawienie polskiego punktu widzenia w kluczowych sprawach współczesnego świata poprzez:
– udostępnienie środowiskom polonijnym i Polakom zamieszkałym za granicą programów w języku ojczystym oraz, w miarę możliwości technologicznych, technicznych i finansowych w językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem: rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego (wersji brazylijskiej),
b) promocja Polski w świecie poprzez:
– upowszechnianie Jej osiągnięć w obszarze cywilizacyjno-intelektualnym, gospodarczym i kulturalnym,
– prezentowanie walorów Polski jako atrakcyjnego miejsca lokowania inwestycji i atrakcyjnego celu podróży turystycznej,
– upowszechnianie wiedzy na temat życia i dorobku polskiej diaspory w świecie.

3. Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny.
Jednocześnie, Telewizja będzie prowadzić działania na rzecz rozszerzenia możliwości jego rozpowszechniania i zapewnienia odbioru w systemie nadawania przez sieci kablowe, nadajniki naziemne oraz Internet.

4. Telewizja będzie informować Ministra Spraw Zagranicznych o zmianach zasięgu terytorialnego oraz liczby i kręgu odbiorców programu TV Polonia.
§ 2

Telewizja zapewnia tworzenie i rozpowszechnianie programu TV Polonia zgodnie z prawem polskim oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi.
§ 3

1. Minister Spraw Zagranicznych podejmuje działania mające na celu zagwarantowanie w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych środków na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem programu TV Polonia, realizującego misję publiczną.

2. Koszty tworzenia programu, o których mowa w ust. 1, będą pokrywane z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w granicach określonych ustawą budżetową, po uzyskaniu przez Telewizję uprzedniej akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych.

3. Strony będą uzgadniać szczegółowo zakres udziału Ministra Spraw Zagranicznych w kosztach tworzenia programu o których mowa w ust. 1, przy czym udział ten będzie nie większy od wielkości środków zagwarantowanych na ten cel w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

4. Corocznie – w odniesieniu do roku budżetowego - Minister Spraw Zagranicznych i Telewizja będą podpisywać Protokół Uzgodnień do Porozumienia, który określi wysokość środków zagwarantowanych w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na tworzenie programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz szczegółowy harmonogram płatności za audycje wytworzone w danym roku budżetowym.

5. Minister Spraw Zagranicznych ma prawo kontroli wykorzystywania środków z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazanych na pokrywanie kosztów tworzenia programu dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach.

6. Kontrola, o której mowa w ust. 5 będzie wykonywana w następującym trybie działania:

a) Telewizja będzie przedkładać Ministrowi Spraw Zagranicznych do wstępnej akceptacji wycenę ramówki rocznej z wyszczególnieniem rodzajów audycji TV Polonia przewidzianych do emisji,
b) Telewizja będzie przedkładać Ministrowi Spraw Zagranicznych opis wytworzonych i zrealizowanych zgodnie z ustaleniami § 4 audycji wraz z zestawieniem poniesionych kosztów ich wytworzenia, na co najmniej 14 dni przed przedstawieniem Ministrowi Spraw Zagranicznych noty księgowej lub innego dokumentu wystawionego zgodnie z obowiązującym prawem za ich realizację,
c) Po pisemnym potwierdzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych zgodności opisu audycji oraz zestawień kosztów ich wytworzenia, o których mowa w ust. 6 pkt b z Protokołem Uzgodnień do Porozumienia na dany rok - Telewizja będzie przedkładać Ministrowi Spraw Zagranicznych notę księgową lub inny dokument wystawiony zgodnie z obowiązującym prawem za realizację audycji – odpowiadającą w kwocie, wysokościom zatwierdzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych - z 14 dniowym terminem płatności od daty otrzymania noty księgowej lub innego dokumentu wystawionego zgodnie z obowiązującym prawem, wraz z dokumentacją finansową dotyczącą tworzenia audycji, o których mowa w ust. 6. Na żądanie Ministra Spraw Zagranicznych Telewizja udzieli wyjaśnień do ww. dokumentacji,
d) Do każdej noty księgowej lub innego dokumentu wystawionego zgodnie z obowiązującym prawem będą dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie dowodów księgowych /faktur, rachunków/ lub innych dokumentów powstałych zgodnie z obowiązującym prawem, potwierdzających dokonanie przez TV Polonia wydatków do wysokości określonej w nocie, a także pisemne zatwierdzenia, o których mowa w ust. 6 pkt c,
e) Na audycje, o których mowa w ust. 6, Telewizja może udzielić Ministrowi Spraw Zagranicznych, na mocy odrębnej umowy licencji na wykorzystanie, w celu używania tych audycji przez Ministra Spraw Zagranicznych przy realizacji ustawowych zadań.
§ 4


1. Zakres i sposób tworzenia audycji dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz zasady pokrywania ich kosztów będą określane w formie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych, a Telewizją.

2. Uzgodnienia o których mowa w ust. 1 będą zawierane przez Strony Porozumienia nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy. Uzgodnienia na rok 2011 r. zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2011 r.

3. Uzgodnienia będą zawierane na każdy rok i zatwierdzane przez Strony w formie Protokołu Uzgodnień do Porozumienia.
§ 5


1. Strony powołują wspólną grupę roboczą, której zadaniem będzie rozpatrywanie spraw, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 i 2 w celu uzyskania aprobaty Ministra Spraw Zagranicznych z jednej strony, a Telewizji z drugiej strony.

2. Grupę Roboczą będą tworzyć: a) ze strony Ministra Spraw Zagranicznych przedstawiciele departamentów i biur właściwych do spraw: współpracy z Polonią, dyplomacji publicznej i kulturalnej, prawnych oraz finansów i budżetu; na czele grupy roboczej ze strony Ministra Spraw Zagranicznych będzie stał dyrektor jednostki właściwej ds. współpracy z Polonią i Polakami za granicą. b) ze strony Telewizji przedstawiciele TV Polonia

3. O zmianach w składzie Grupy Roboczej Strony będą się wzajemnie powiadamiać przed jej kolejnym posiedzeniem.

4. Spotkania Grupy Roboczej będą się odbywać regularnie cztery razy w roku w celu omówienia i akceptacji uzgodnień, o których mowa w § 4 ust.1 oraz bieżącej oceny realizacji Porozumienia.

5. Szczegółowy harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 4, będzie zawarty w Protokole Uzgodnień do Porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 4.

6. Spotkania, których celem będzie przyjęcie uzgodnień będą się odbywać na 2 miesiące przed rozpoczęciem nadawania każdej z ramówek (styczeń - luty, marzec – czerwiec, lipiec – sierpień, wrzesień - grudzień).
§ 6


1. Telewizja udostępni polskim przedstawicielstwom dyplomatycznym i konsularnym oraz innym jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych, zwanymi dalej jednostkami, aktualne informacje dotyczące możliwości odbioru programu TV Polonia.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, będą odpowiednio do zakresu działania, udostępniały osobom zainteresowanym informacje dotyczące możliwości odbioru rozpowszechnianego programu TV Polonia.
§ 7


1. Telewizja będzie przekazywać Ministrowi Spraw Zagranicznych otrzymane od odbiorców programu TV Polonia wnioski i propozycje dotyczące działalności informacyjnej i kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w środowiskach polonijnych.

2. Minister Spraw Zagranicznych będzie przekazywać Telewizji wnioski i propozycje odbiorców programu TV Polonia, otrzymane za pośrednictwem polskich przedstawicielstw za granicą i innych jednostek.

3. Pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych nie mogą być wykonawcami ani podwykonawcami programów, których koszty są pokrywane przez Ministra Spraw Zagranicznych. Wykonawcami i podwykonawcami programów nie mogą być także podmioty, w których pracownicy Ministerstwa lub placówek zagranicznych pełnią funkcje w organach zarządzających lub organach kontroli lub nadzoru chyba, że zostali skierowani do pełnienia tych funkcji przez Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 8


1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

3. W przypadku konieczności dokonania zmian w Porozumieniu, Strony zobowiązują się do powiadomienia o tym zamiarze z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i przedstawiają w tym zakresie odpowiednie propozycje.

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9


Tracą moc wszystkie dotychczasowe porozumienia dotyczące TV Polonia zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych z jednej strony a Telewizją Polską S.A. reprezentowaną przez prezesa Zarządu TVP S.A. z drugiej strony.

§ 10


Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Zagranicznych
Telewizja