• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Wycieczki do Telewizji Polskiej

19:00, 29.09.2008
Wycieczki do Telewizji Polskiej!!! pusty LEAD !!!

Zobacz telewizję od kuchni i poczuj się jak gwiazda!

REGULAMIN 

zwiedzania obiektów 

Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizacją zwiedzania Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna zajmuje się Ośrodek Administracji.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a) Regulamin - postanowienia niniejszego regulaminu,
b) Telewizja –Telewizja Polska Spółka Akcyjna,
c) Organizator zwiedzania – Ośrodek Administracji,  
d) Zamawiający – organizator wycieczki (podmiot dokonujący rezerwacji zwiedzania Telewizji),
e) Zwiedzający – uczestnik zorganizowanej grupy zwiedzającej,
f) Przewodnik – osoba upoważniona do oprowadzania grup zwiedzających po obiektach Telewizji.


3. W zwiedzaniu Telewizji mogą uczestniczyć wyłącznie zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, studentów oraz osób dorosłych (grupa nie może być mniejsza niż 15 osób i nie większa niż 50 osób łącznie
z opiekunami). W przypadku grup większych niż 50 osób należy dokonać  podziału grupy w momencie rezerwacji terminu. Zastrzega się, że Telewizja obsłuży wyłącznie grupę wycieczkową nie większą  niż 50 osób. W przeciwnym wypadku ponadprogramowa ilość uczestników będzie wycofana ze zwiedzania Telewizji  bez zwrotu kosztów.


4. W przypadku, gdy uczestnikami grup zwiedzających są osoby niepełnosprawne, Zamawiający ma obowiązek zgłosić ten fakt w momencie dokonywania rezerwacji zwiedzania Telewizji.


5. Wszyscy Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów ppoż. i bhp.


6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2018r. do odwołania lub zastąpienia nowym Regulaminem.

§ 2
Rezerwacja zwiedzania
1. Rezerwacje zwiedzania obiektów Telewizji przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 pod nr tel. (22) 547-36-12.

2. Maksymalna ilość rezerwacji dokonanych jednorazowo to 3 terminy. Po opłaceniu  dokonanych rezerwacji wycieczek istnieje możliwość dokonania kolejnych  rezerwacji.

3. Rezerwując termin należy podać dane osoby, lub instytucji  dla której dokonywana jest rezerwacja. Podczas dokonywania rezerwacji konieczne jest podanie liczby wszystkich osób chcących wziąć udział w zwiedzaniu łącznie z opiekunami .

4.  Rezerwacje wycieczek do Telewizji mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 

5. Rezerwacje zwiedzania na okres od stycznia do lipca przyjmowane są od 17 grudnia roku poprzedniego. Rezerwacje wycieczek na okres od września do grudnia przyjmowane są od 16 sierpnia danego roku kalendarzowego.
Telewizja  w miesiącu  sierpniu nie organizuje wycieczek.

6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy o tym powiadomić niezwłocznie organizatora zwiedzania drogą elektroniczną lub telefoniczną nie później niż 21 dni przed planowanym zwiedzaniem. 
7. W sytuacji, gdy zwiedzającymi siedzibę Telewizji są  obcokrajowcy zapewnienie tłumacza leży w gestii grupy lub jej opiekuna. 


§ 3
Termin zwiedzania
Zwiedzanie odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.30 do 14.30    z zastrzeżeniem § 2 ust. 5
§ 4
Cennik

1. Opłata za zwiedzanie Telewizji wynosi 19 zł od osoby. Opiekun (jedna osoba na dziesięcioro dzieci/młodzieży) ma zagwarantowane wejście bezpłatne. 

2. Opłata za postój autokaru (wjazd od strony ul. Woronicza) na czas trwania zwiedzania wynosi 15 zł. Opłatę za parking należy doliczyć do kwoty za zwiedzanie.

3. Wpłaty należy dokonać 21 dni przed zarezerwowanym terminem wycieczki na konto: Telewizja Polska S.A. ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Brak wpłaty w  wyznaczonym terminie powoduje utratę rezerwacji. 
nr konta:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
84 1030 1508 0000 0008 1726 2066
z dopiskiem „WYCIECZKA DO TVP S.A. w dniu…. o godz. ……"

4. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty oraz wypełnionego 
i podpisanego przez Zamawiającego Formularza zamówienia wycieczki, który musi zawierać dane do wystawienia faktury. Formularz zamówienia wycieczki znajduje się w zakładce „Załączniki” pod adresem www.wycieczki.tvp.pl (pod zdjęciem budynku Telewizji).
Wymienione dokumenty przesłane faksem lub na adres mailowy (dane teleadresowe zamieszczone w § 10), stanowią ostateczne potwierdzenie rezerwacji.

5. W przypadku  braku dokumentów wymienionych w pkt. 4, oraz  braku kontaktu  ze strony Zamawiąjącego w terminie 14 dni przed planowanym zwiedzaniem rezerwacja zostanie anulowana. 


§ 5
Program zwiedzania

1. Program zwiedzania obejmuje wizytę w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, magazynach rekwizytów i kostiumów oraz muzeum. Telewizja zastrzega sobie, że w przypadku realizacji audycji lub wystąpienia innych zdarzeń losowych w trakcie zwiedzania, może zostać wyłączona z programu możliwość zwiedzania np. studia bądź innego pomieszczenia.

2. Planowany czas zwiedzania: około 75 minut
UWAGA!
Telewizja nie zapewnia uczestnictwa zwiedzających podczas nagrań audycji oraz spotkań z dziennikarzami lub aktorami.

§ 6
Zasady zwiedzania

1. Grupy zwiedzające spotykają się z osobą odpowiedzialną z ramienia Telewizji (Przewodnik) w holu recepcyjnym bloku F.

2. Przewodnik jest zobowiązany do oczekiwania na grupę do 15 minut.

3. W przypadku spóźnienia przekraczającego  15 minut Telewizja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia grupy lub skrócenia czasu zwiedzania bez zwrotu kosztów.

4. Opiekun grupy obowiązany jest przekazać pracownikowi ochrony listę uczestników zwiedzania, a Przewodnikowi potwierdzenie wpłaty za wycieczkę .
Lista powinna zawierać następujące informacje: dane Zamawiającego wycieczkę, 
imię i nazwisko wszystkich uczestników zwiedzania, nr. legitymacji szkolnej 
lub nr dowodu osobistego( ewentualnie PESEL ), dane kontaktowe do kierownika grupy (numer telefonu.). Lista powinna być podpisana przez Zamawiającego zwiedzanie.
Wzór listy znajduje się w zakładce „Załączniki” pod adresem www.wycieczki.tvp.pl. Grupy zwiedzające proszone są o przybycie 10-15 min. przed rozpoczęciem zwiedzania w celu pozostawienia wierzchnich ubrań w szatni, w holu bloku F. Szatnia jest bezpłatna.

5.  Zamawiając zwiedzanie należy zapewnić 1 opiekuna na każdych 10 uczestników 
w grupach ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. W  przypadku, gdy uczestnikami wycieczki są  osoby niepełnosprawne  Zamawiający jest zobowiązany do zwiększenia ilości opiekunów,

6. W trakcie zwiedzania obiektów Telewizji opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, 
by jeden z nich znajdował się na czele grupy, kolejni opiekunowie co 10 uczestników wycieczki i na końcu opiekun zamykający grupę. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.

7. Opiekun grupy zwiedzającej odpowiada za stan osobowy zgodny z dostarczoną wcześniej listą grupy, zapoznanie się z Regulaminem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, a także za zachowanie uczestników grupy, oraz za wyrządzone przez nich szkody. 

8. Podczas zwiedzania obiektów Telewizji obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej, trzymanie się w zwartej i zdyscyplinowanej grupie oraz nie zakłócanie porządku panującego na terenie Telewizji.
Nie zastosowanie się do obowiązujących zasad podczas zwiedzania, skutkowało będzie wycofaniem grupy z dalszego zwiedzania Telewizji.

§ 7
Dane osobowe
1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) dane osobowe przekazane przewodnikowi wycieczki, zgodnie z zapisami § 6 ust 4, będą wykorzystywane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zwiedzania.

2. Dane osobowe zwiedzających zostaną wykorzystane wyłącznie do procedury wejścia na teren Telewizji.

3. Dane osobowe zwiedzających nie będą udostępniane żadnemu innemu podmiotowi, a Telewizja dokona ich zniszczenia, w sposób uniemożliwiający identyfikację danych osobowych, zaraz po zakończeniu wycieczki.

4. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia RODO, Telewizja informuje się, iż Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z organizacją,  przyjmowaniem rezerwacji, wystawianiem faktur za zwiedzanie  i przebiegiem zwiedzania  jest Telewizja z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

5. Dane osób zwiedzających przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej, w szczególności konieczność zapewnienia ochrony i zabezpieczenia obiektów Telewizji. 

6. Zwiedzający posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Zwiedzającym przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

7. Podanie przez  zwiedzających danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w zwiedzaniu. 

8. Dane osobowe zwiedzających nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Telewizja nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji, w tym między innymi podmiotom realizującym usługi ochrony i zabezpieczenia obiektów Telewizji. 
 § 9 
Postanowienia dodatkowe
1. Podczas zwiedzania dopuszcza się możliwość utrwalania  obrazu i dźwięku za pomocą przeznaczonych do tego celu urządzeń, jedynie na niekomercyjny użytek własny Zwiedzających, o charakterze prywatnym bez prawa do upubliczniania.

2. Fotografowanie oraz filmowanie na terenie Telewizji odbywa się za zgodą Przewodnika.

3. Uczestnicy zwiedzania zobowiązani są o pozostawianie swoich bagaży w autokarze. Telewizja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skradziony, zniszczony lub zagubiony bagaż uczestnika zwiedzania.

4. Za wyrządzone przez Zwiedzających szkody odpowiedzialność materialną ponosi Zamawiający zwiedzanie.

5. Telewizja nie zwraca kosztów zwiedzania  w przypadku:
a) nieobecności uczestnika w  terminie wyznaczonym na zwiedzanie obiektów Telewizji,
b) odwołania zwiedzania przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 14 dni przed datą zwiedzania,
c) zaprzestania zwiedzania z powodu braku dyscypliny lub nieprzestrzegania Regulaminu.

6. W związku ze specyfiką działalności statutowej Telewizja zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanej wycieczki w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

7. Na terenie Telewizji znajduje się kiosk telewizyjny w którym można dokonać zakupu gadżetów np. płyty z produkcjami telewizyjnymi, książki, drobne upominki i pamiątki.      

Z ofertą kiosku można się zapoznać na stronie www.sklep.tvp.pl
Kiosk nie jest wyposażony w terminal płatniczy.

§ 10 
Kontakt

00-999 Warszawa
ul. J.P. Woronicza 17
Tel. 547-36-12
fax :547-77-61 e-mail: wycieczki@tvp.pl