• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat dotyczący wprowadzanej w TVP reformy organizacyjnej

15:22, 06.12.2017
Komunikat dotyczący wprowadzanej w TVP reformy organizacyjnej!!! pusty LEAD !!!

9 listopada 2017 r. Zarząd TVP S.A. podjął Uchwałę nr 645/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminów Organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki Telewizja Polska S.A., która zgodnie z wymogami statutu została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

 
Logo

Podziel się:  Więcej
Uchwała ta wskazuje główne kierunki reformy, a szczegółowe rozwiązania, które są doprecyzowywane i negocjowane zostaną wprowadzone po zakończeniu prac w zespołach, a także w porozumieniu z naszymi partnerami społecznymi.

W najbliższym czasie zostanie podjęta przez Zarząd Spółki uchwała wdrażająca postanowienia Regulaminu Spółki, która określi sposób i termin wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Wprowadzana reforma organizacyjna obejmie kluczowe dla funkcjonowania Spółki sfery: programowania, kreacji i produkcji. Jej główną ideą jest spójne zarządzanie ofertą programową oraz odbudowanie i rozwój w telewizji publicznej kreacji i produkcji wewnętrznej.

Zmiany te mają służyć poprawie oferty programowej, a tym samym zapewnieniu naszym audycjom większej atrakcyjności i większego dopasowania do potrzeb i oczekiwań widzów.

PROGRAMOWANIE
Atrakcyjna oferta programowa umożliwiająca realizację misji publicznej na konkurencyjnym i mocno skomercjalizowanym rynku wymaga od TVP S.A. spójności działań i decyzji oraz warunków do szybkiego ich podejmowania. Dlatego też Biuro Koordynacji Programowej zostanie przekształcone w Biuro Programowe, które przejmie część kompetencji anten odpowiedzialnych za ramówkę, zamawianie audycji, emisję i utrzymywanie kontaktu z widzami (TVP1, TVP2, TVPHD, TVP Rozrywka, TVP Seriale i TVP3), a także skonsoliduje zarządzanie budżetem programowym. Biuro to otrzyma status jednostki programowej.

Nowa filozofia zarządzania treściami programowymi zakłada, że w każdej minucie komplementarna oferta anten TVP w maksymalnym wymiarze będzie zdolna sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom poszczególnych grup widowni, starając się usatysfakcjonować możliwie szerokie spektrum odbiorców.

Biuro Programowe odpowiedzialne też będzie za określenie, z koniecznym wyprzedzeniem, zapotrzebowania na audycje w poszczególnych pasmach, antenach i gatunkach oraz za uruchomienie zleceń produkcyjnych oraz zakupowych (licencji), co spowoduje poprawę procesów planowania i racjonalizacji produkcji w całej firmie.

KREACJA Ważnym aspektem procesu reorganizacji będzie kontynuacja wprowadzania specjalizacji gatunkowej w Spółce. Wiąże się to z utworzeniem struktur kreujących i produkujących kontent programowy w obrębie poszczególnych gatunków telewizyjnych.

Proces wzmacniania obszaru kreacji odbędzie się poprzez tworzenie kolejnych Agencji tj. Agencji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych oraz Agencji Kreacji Rozrywki, Agencji Kreacji Oprawy i Reklamy (istnieją już Agencja Kreacji Filmu i Seriali, Agencja Kreacji Teatru Telewizji Polskiej).

Zadaniami Agencji Kreacji jest prowadzenie prac koncepcyjnych i literackich związanych z przygotowaniem i rozwojem ofert programowych oraz produkcja określonych audycji lub ich cykli zgodnie z założeniami zdefiniowanymi przez jednostki programowe. Nową kompetencją Agencji Kreacji Oprawy i Reklamy będzie produkcja spotów reklamowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

PRODUKCJA Zmieni się również charakter Agencji Produkcji Telewizyjnej, która zostanie przekształcona w Ośrodek Usług Produkcyjnych. Będzie on świadczyć usługi o charakterze realizacyjno-technicznym producentom audycji telewizyjnych i kontrahentom zewnętrznym, wykorzystując w największym możliwym stopniu zasoby własne Spółki.

Pozostałe zmiany
Do istniejącego już Biura Handlu i Współpracy Międzynarodowej zostaną dodane kompetencje w zakresie inicjowania i kierowania do formatowania przez właściwe Agencje Kreacji ważnych z punktu widzenia przychodowości audycji telewizyjnych. Ponadto, będzie odpowiedzialne za poszukiwanie, analizę potencjału przychodowego oraz wykorzystywanie nowych kierunków i obszarów dochodowej eksploatacji zasobów programowych (w tym formatów) dostępnych na rynku oraz posiadanych przez Spółkę.

Biuro Kontrolingu i Restrukturyzacji obejmie obsługą ekonomiczną Biuro Programowe w zakresie sporządzania planów ekonomiczno – finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków oraz prowadzenia rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi Spółki i podmiotami zewnętrznymi, a także bieżącego prowadzenia analiz i statystyki ekonomicznej.

W strukturze Spółki zostanie utworzone również Biuro Negocjacji i Nadzoru Produkcji. Jego głównym zadaniem będzie standaryzacja poszczególnych, powtarzalnych elementów produkcji telewizyjnej, co umożliwi zoptymalizowanie kosztów jakie ponosi TVP w tym obszarze. Będzie także odpowiadało za analizę, nadzór i negocjacje w zakresie produkcji. Biuro tworzone jest na bazie funkcjonującego dotychczas w strukturze Biura Zakupów i Zamówień Publicznych Działu Negocjacji Produkcji Zewnętrznych, w oparciu o jego kompetencje z zakresu szczegółowej analizy kosztów produkcji, ich optymalizacji oraz negocjowania planowanych kontraktów.


Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie pozycji TVP. Kierunek zmian zbieżny jest z oczekiwaniami pracowników w zakresie powrotu do TVP kreacji i produkcji. TVP lepiej wykorzysta potencjał i doświadczenie zawodowe Pracowników i współpracowników TVP uzyskując w zamian bogatszą ofertę programową i zwiększając swoją konkurencyjność, a przy tym doskonaląc realizację misji publicznej.

TVP o większym potencjale kreatywnym oraz produkcyjnym stworzy swoim Pracownikom i Współpracownikom lepsze szanse rozwoju zawodowego oraz uzyskania satysfakcji z wykonywanej pracy.

Biuro Spraw Korporacyjnych