• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

10:53, 26.02.2018
REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 roku Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 8 Statutu Spółki Telewizja Polska S.A. z 31 grudnia 1993 roku uchwala się Regulamin Rady Programowej TVP S.A., zwany dalej „Regulaminem”.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 roku Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 8 Statutu Spółki Telewizja Polska S.A. z 31 grudnia 1993 roku uchwala się Regulamin Rady Programowej TVP S.A., zwany dalej „Regulaminem”.


Podziel się:  Więcej
§ 1.
Rada Programowa Spółki TVP S.A. jest ustawowym i statutowym organem opiniodawczo-doradczym Spółki TVP S.A. w sprawach programowych.
§ 2.
Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
1. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Programową TVP S.A.,
2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rady Programowej TVP S.A.,
3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd TVP S.A.,
4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 grudnia 199 r. o radiofonii i    telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 z  późn. zmianami),
5. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki TVP S.A.,
6. Spółce - należy przez to rozumieć TVP S.A.
§ 3.
1. Rada składa się z 15 członków których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 członków powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów
2. Członkowie Rady realizują swoje zadania osobiście.
§ 4.
1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
§ 5.
1.    Rada sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach programowych.
2.    Przewodniczący w porozumieniu z Radą Programową TVP S.A. może wystąpić do Przewodniczącego RMN o odwołanie ze składu rady członka, który nie uczestniczy w jej pracach.
2. Do kompetencji Rady należy:
1/ przedstawienie uchwał, opinii i oświadczeń w sprawach dotyczących działalności programowej Spółki,
2/ uchwalanie planów pracy Rady,
3/ rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
4/ podejmowanie uchwał zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych, o czym mowa w art. 28a ust. 3 ustawy.
3. Rada, w szczególności wyraża opinię w sprawie realizacji w programach telewizji publicznej, zasad określonych w art. 21 ust. 1a  ustawy.
4. Rada Programowa przedkłada Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Radzie Mediów Narodowych oceny roczne w sprawozdaniu ze swojej działalności zawierającym wnioski w sprawach dotyczących działalności programowej Spółki.
6. Rada Programowa może korzystać z opinii i ekspertyz odpowiednich specjalistów spoza spółki. Z wnioskiem do Zarządu o realizację zlecenia opinii lub ekspertyzy na potrzeby Rady występuje Przewodniczący Rady.
7. Rada podejmuje inicjatywy dotyczące działalności programowej Spółki TVP S.A. w porozumieniu z Zarządem..
8. Opinie i oceny Rada przyjmuje w formie uchwały.

§ 6.
1. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i dwóch jego Zastępców.
2. Kadencja Przewodniczącego i jego Zastępców trwa 1 rok.
3. Przewodniczący Rady i jego Zastępcy mogą być przez nią odwołani z funkcji przed upływem kadencji.
4. Do wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
5. Przewodniczącego i jego zastępców wybiera się w głosowaniu tajnym, chyba że Rada postanowi inaczej.
§ 7.
1. Prezes Zarządu TVP S.A. zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. Zarząd Spółki umożliwia członkom Rady prezentacje stanowiska w sprawach będących przedmiotem prac Rady.
§ 8.
1. Członkowie Rady powinni być powiadomieni, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, o planowanym posiedzeniu i porządku obrad co najmniej 7 dni przez jego terminem. Wraz z zawiadomieniem należy doręczyć materiały niezbędne do podejmowania uchwał Rady. Jeżeli członkowie Rady wyrażą zgodę, zaproszenia wraz z materiałami mogą być doręczone drogą elektroniczną.
2. W ważnych przypadkach Przewodniczący może ten termin skrócić.
§ 9.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, zgodnie z przyjętym planem lub na wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 10.
1. Dla odbycia ważnego posiedzenia wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 1 Regulaminu.
2. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z Zastępców Przewodniczącego lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
§ 11.
W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu oraz na zaproszenie Przewodniczącego inne osoby właściwe ze względu na omawianą sprawę.
§ 12.
1.    Rady wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii i oświadczeń.
2.    Uchwały, opinie i oświadczenia Rady podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
3.    Uchwały Rady przekazywane są do Rady Nadzorczej oraz innych właściwych organów Spółki.
4.    Uchwały Rady są przedmiotem obrad i postanowień Rady Nadzorczej. Rada wyznacza osobę właściwą do reprezentowania stanowiska podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
5.    Opinie i oświadczenia Rady kierowane są do właściwych organów Spółki.
6.    Rada wykonuje swe czynności kolegialnie.
7.    Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania jawnego.
8.    Rada podejmuje decyzje o zarządzeniu głosowania tajnego na wniosek chociażby jednego członka.
9.    Uchwały, opinie i oświadczenia podpisuje Przewodniczący Rady.
10.    Uchwały, opinie i oświadczenia Rady doręcza się właściwym organom nie później niż w ciągu 7 dni.
11.    Opinie mniejszości powinny być załączone do uchwały przyjętej przez Radę.
§ 13.
1. Rada może ze swego składu powoływać zespoły do opracowania określonych spraw.
2. Opinie zespołów są przedmiotem zatwierdzenia przez Radę.
§ 14.
1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad, listę osób obecnych na posiedzeniu, uchwały podjęte przez Radę wraz z liczbą głosów oddanych „za” oraz zdania odrębne.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad.
§ 15.
Zarząd przedstawia Radzie informacje i dokumenty o zamierzeniach programowych oraz niezbędne informacje o wyemitowanych programach, szczególnie oceny, recenzje, analizy i wyniki badań opinii publicznej, a także inne materiały dotyczące społecznego odbioru programów.
§ 16.
1. Rada może zwracać się do Zarządu o wyjaśnienia i szczegółowe informacje we wszystkich sprawach programowych.
2. Radzie przysługuje prawo wystąpienia do Zarządu z prośbą o pisemną odpowiedź w sprawie poruszanej przez Radę lub członka Rady.
3. Członek Rady występujący do Zarządu informuje o swym wystąpieniu Przewodniczącego Rady.
4. Pisemna odpowiedź powinna być udzielona przez Zarząd w terminie 21-dniowym.
§ 17.
1. Członkom Rady przysługuje dieta wypłacana przez Spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych oraz zwrot należności określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990 z późn. zm.).
2. Koszty działalności Rady, pokrywa Spółka, a w szczególności:
1/ koszty posiedzeń,
2/ koszty opinii i ekspertyz,
3/ koszty diet, przejazdów i delegacji.
3. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
4. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.
§ 18.
 Zmiany Regulaminu mogą być dokonane  na podstawie § 29 pkt 8 Statutu..
§ 19.
Zmiany Regulaminu mogą być podejmowane większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady.
§ 20.
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Radę.