• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Statut TVP S.A. 2017 – wyciąg

11:30, 26.02.2018
Statut TVP S.A. 2017 – wyciągRepertorium A Nr 28779/2016
zm. Repertorium A Nr 29202/2016

Repertorium A Nr 28779/2016
zm. Repertorium A Nr 29202/2016


Podziel się:  Więcej
STATUT
(wyciąg)
(…)
V. RADY PROGRAMOWE     
§ 29
1.    Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. liczy 15 Członków.     
2.    Członków Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. powołuje Rada Mediów Narodowych. 10 Członków Rady Programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje się z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.     
3.    Kadencja Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. trwa cztery lata.     
4.    Członkowie Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową Spółki.     
5.    Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.     
6.    Uchwały Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. w sprawach programowych podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, są przedmiotem obrad i postanowień Rady Nadzorczej oraz są przekazywane do wiadomości Rady Mediów Narodowych.
7.    Członkom Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. Zarząd Spółki zapewnia organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu, badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków.    
8.    Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.     
9.    Członkom Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. przysługuje dieta wypłacana przez Spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych oraz zwrot należności określonych w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).
(…)