• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wyciąg)

11:43, 26.02.2018
USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wyciąg)Dz.U.2017.1414 j.t.

Dz.U.2017.1414 j.t.


Podziel się:  Więcej
(…)
Rozdział 4
Publiczna radiofonia i telewizja
(…)
Art. 28a. 1.  Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.
2. Kadencja rady programowej trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki.
3. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. Uchwały w sprawach programowych, podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej.
4.  Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych.
5. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu, badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków.
(…)