• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”

14:41, 18.01.2012
Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubuskim (realizowanego w ramach podziałania 7.2.2 PO KL)
na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) z późn. zm.

Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubuskim (realizowanego w ramach podziałania 7.2.2 PO KL)
na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) z późn. zm.


Podziel się:  Więcej
Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubuskim (realizowanego w ramach podziałania 7.2.2 PO KL)
na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) z późn. zm.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2011 r. do 31.10.2013 r. Celem projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”
jest prowadzenie kompleksowego wsparcia dla funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania, których realizacja zostanie powierzona partnerowi projektu:

1. Uczestnictwo partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne zarządzanie projektem poprzez udział w Grupie Sterującej Projektem.
2. Zapewnienie dostępu do usług prawnych, księgowych i marketingowych.
3. Organizacja i koordynacja doradztwa (indywidualnego i grupowego) w postaci inkubatora ekonomii społecznej.
4. Organizacja i koordynacja szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.
5. Prowadzenie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej).
6. Organizacja i koordynacja procesu rekrutacji uczestników projektu.

Wymagania wobec Partnera:

1. Jest podmiotem wymienianym art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146).
2. Dysponuje pracownikami/współpracownikami posiadającymi wiedzę i umiejętności do wzięcia udziału w procesie realizacji projektu.
3. Jego statutowe cele działalności pokrywają się z obszarem działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz wszechstronnego poradnictwa ukierunkowanego na rozwój organizacji pozarządowych.
4. Deklaruje gotowość prowadzenia inkubatora społecznej przedsiębiorczości, w tym dysponuje budynkiem/pomieszczeniem zapewniającym właściwą realizację powierzonych zadań.
5. Posiada swoją siedzibę na terenie Gorzowa Wlkp. i obszarem swojej działalności obejmuje obszar województwa lubuskiego.
6. Realizował (lub realizuje) minimum jeden projekt z zakresu wspierania podmiotów ekonomii społecznej.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać:

• dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu, osoba do kontaktów w sprawie współpracy),
• informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe),
• zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera,
• zaprezentowanie doświadczenia pracowników i współpracowników w zakresie prowadzenia działań wpierających podmioty ekonomii społecznej w przeciągu ostatnich 2 lat.
Wraz z ofertą należy przedłożyć:

• aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2011 rok (pełen rok obrotowy).
• pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

Przy wyborze partnera oceniane będą:

• zgodność działań zaproponowanych przez potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
• doświadczenie wykazanej kadry w realizacji podobnych przedsięwzięć,
• proponowana koncepcja realizacji projektu,
• kompleksowość i komplementarność działań wobec beneficjentów,
• propozycja wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa,
Termin składania ofert – 10.02.2012., do godz. 15.00 / liczy się data i godzina wpływu oferty/. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Partnera Projektu”.

Ofertę należy złożyć osobiście pod adresem: Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34, pok.308 w godz. 8.30-15.30. Biuro Projektu Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej

Rozstrzygnięcie nastąpi następnego dnia po zakończeniu naboru ofert. Informacja podana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej TVP S.A. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i podziału między partnerami oraz kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej. Organizator nie dopuszcza zawarcia partnerstwa z więcej niż jednym podmiotem. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.