• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Ogłoszenie o sprzedaży używanego sprzętu gastronomicznego

15:06, 20.04.2015
Ogłoszenie o sprzedaży używanego sprzętu gastronomicznego!!! pusty LEAD !!!

Ośrodek Administracji TVP ogłasza sprzedaż wyposażenia i urządzeń gastronomicznych, zwanych dalej „Sprzętem” pozostałych po likwidacji stołówek, drogą konkursu ofert. Wykaz Sprzętu wraz z minimalną ceną netto sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Zasady konkursu

1. Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy dokonali oględzin Sprzętu.

2. Oferowany do sprzedaży Sprzęt można obejrzeć w dniach od 27.07.2015r do 31.07.2015r w godzinach od 9.00 do 16.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr. telefonu 22 547 89-51, w celu ustalenia terminu i wystawienia przepustki. Sprzęt znajduje się na terenie TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.

3. TVP S.A. nie udziela gwarancji na sprzedawany Sprzęt oraz nie bierze odpowiedzialności za wady fizyczne sprzedawanego Sprzętu.

4. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę cenową netto na dowolną ilość Sprzętu przeznaczonego do sprzedaży. W przypadku składania oferty na regały skręcane, należy złożyć ofertę na wszystkie pozycje przyporządkowane do danego regału.

5. Ofertę cenową netto należy złożyć w formie papierowej, na Formularzu oferty który stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferowane ceny netto dla poszczególnych pozycji nie mogą być niższe niż określone w Załączniku nr 1.

6. Do oferowanej ceny netto TVP S.A. doliczy podatek VAT w wysokości 23%

7. Na formularzu Oferty, Oferenci składają oświadczenie, że znany jest im stan techniczny Sprzętu oraz że nie wnoszą i nie będą wnosić w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń.

8. TVP S.A. sprzeda Sprzęt Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno urządzenie lub wyposażenie, TVP S.A. zastrzega sobie prawo sprzedaży tylko tych urządzeń i wyposażenia, na które zostały zaoferowane najkorzystniejsze ceny. W przypadku regałów skręcanych najkorzystniejsza będzie oferta dotycząca danego regału skręcanego, której suma poszczególnych pozycji przyporządkowana do niego będzie najwyższa.

9. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

11. W ofercie należy podać termin ważności oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia upływu składania ofert.
12. Oferty cenowe należy dostarczyć do dnia 03.08.2015r w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, na poniższy adres: Telewizja Polska S.A.
Ośrodek Administracji
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa

z dopiskiem „Oferta zakupu sprzętu”, lub osobiście do budynku „Sępólno” pokój 111. W przypadku osobistego dostarczenia oferty, konieczne jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie tego faktu na numer 22 5478950, lub 22 54 78768, celem wystawienia przepustki na wejście na teren TVP.

13. TVP S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy konkursu ofert zaoferowali taką samą cenę. W przypadku, gdy jednym z oferentów, którzy złożyli taką samą ofertę cenową będzie pracownik TVP S.A. pierwszeństwo wyboru oferty przysługuje pracownikowi. W przypadku uzyskania takich samych ofert cenowych od pracowników TVP S.A., o wyborze oferty zadecyduje kolejność złożenia oferty.

14. O wyborze lub odrzuceniu oferty, Oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem w terminie do 7 dni roboczych od daty upłynięcia do składania ofert. Wybór oferty dokonany przez sprzedającego (TVP S.A.) jest ostateczny i nie służą oferentom środki odwoławcze od takiej decyzji.

15. W powiadomieniu dotyczącym wyboru oferty, wskazany zostanie termin odbioru faktury, na podstawie której Oferent zobowiązany będzie do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia jej odbioru.

16. Oferent, który nie odbierze faktury w terminie wskazanym w powiadomieniu, lub nie zapłaci kwoty faktury w terminie określonym w ust. 15, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty. W takim przypadku TVP S.A. ma prawo wyboru innego oferenta, który uzyskał kolejne miejsce w wynikach konkursu.

17. Odbiór zakupionego wyposażenia i sprzętu odbywać się będzie na koszt oferenta i jego własnym staraniem.

18. Odbiór sprzętu możliwy będzie dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie TVP S.A.

(BG)