NR 5/2020 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. 
                       w sprawie oceny planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2021 

 Na podstawie art. 28 a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, Rada Programowa na 5 (37) posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 roku przyjęła uchwałę następującej treści: 
 1. Rada Programowa TVP S.A. po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” planami programowo – finansowymi na rok 2021 pozytywnie opiniuje powyższe dokumenty. 
 2. Rada Programowa zwraca uwagę na brak analitycznej audycji poświęconej sprawom międzynarodowym. 
 3. Rada Programowa pozytywnie ocenia zamierzenia nadawcy dotyczące audycji sportowych. 
 4. Rada Programowa z uznaniem przyjmuje działalność Teatru Telewizji, zarówno w zakresie przedstawień premierowych, jak i polityki powtórkowej, dzięki której istnieje możliwość przypomnienia, lub poznania najwybitniejszych realizacji Teatru Telewizji. 
 5. Rada Programowa zwraca uwagę na brak w przedstawionych planach audycji poświęconych 100. Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. 
 6. Rada Programowa zwraca się do Zarządu o stworzenie stałego pasma filmów dokumentalnych, w porze dobrej oglądalności. 
 7. Rada Programowa zwraca uwagę na brak w przedstawionych planach audycji poświęconych 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. 
 8. Rada Programowa zwraca uwagę, że 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, co nie znalazło odzwierciedlenia w przedstawionych planach. Rada sugeruje rozważanie produkcji filmu dokumentalnego przedstawiającego sylwetkę Prymasa Tysiąclecia na tle historii Polski i Europy. 
 9. Rada Programowa zwraca uwagę, że jednym z zadań nadawcy publicznego powinna edukacja historyczna, rozumiana jako przedstawianie dziejów ojczystych w sposób ciekawy i przystępny dla szerokiego kręgu odbiorców. Tu Rada postuluje tworzenie audycji poświęconych historii Polski dla widzów z innych krajów, które mogłyby być rozpowszechniane w Internecie. 
10. Poważnym mankamentem jest brak w Programie 1 audycji, które realizowałaby ustawowe zadanie „upowszechniania wiedzy o języku polskim”, co w obecnych czasach powinno jednym z priorytetów nadawcy publicznego. Rada Programowa TVP S.A. zwraca się do Zarządu nie tylko o podjęcie w tym zakresie działań programowych, ale również działań mających na celu stałe szkolenie dziennikarzy, którzy kreują u widzów sposób posługiwania się językiem polskim. 
11. Rada Programowa kieruje do Zarządu TVP S.A. wniosek o rozważenie stałych transmisji na antenach Telewizji Polskiej koncertów muzyki poważnej. 
12. Rada Programowa zwraca uwagę, że propozycje dotyczące TVP Rozrywka składają się wyłącznie z pozycji powtórkowych. Rada proponuje rozważenie stworzenia programu poświęconego historii polskiej muzyki rozrywkowej ostatnich dekad. 
13. Rada Programowa zwraca kolejny raz uwagę na brak działań Telewizji Polskiej mających na celu wykreowanie nowoczesnego kabaretu literackiego. 
14. Pozytywnie oceniając przedstawione plany, kolejny raz zwraca uwagę na brak ustawowych rozwiązań dotyczących stworzenia stabilnego systemu finansowania mediów publicznych oraz wyraża niepokój, czy plany będą mogły być realizowane w sytuacji niepewności ekonomicznej. 

 Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A. /-/ Sławomir Siwek