NR 6/2020 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

w sprawie oceny Karty powinności Telewizji Polskiej S.A. na lata na lata 2020 - 2024


Na podstawie art. 28 a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada Programowa na 6 (38) posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 roku przyjęła uchwałę następującej treści:
1. Rada Programowa TVP S.A. po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” Kartą powinności Telewizji Polskiej S.A. na lata 2020 – 2024 pozytywnie opiniuje powyższy dokument.
2. Rada Programowa podkreśliła, że Karta powinności jest instrumentem służącym dookreśleniu ustawowego wymogu realizacji misji publicznej i jako taka jest niezbędna. Na uznanie zasługuje określenie w Karcie sposobów realizowania przez TVP S.A. misji publicznej oraz szczegółowy zakres powinności wynikających z ustawowej misji i wskazanie sposobu finansowania.
3. Rada pozytywnie ocenia podkreślenie wagi oferty kulturalnej, walki z fake newsami, popierania krajowej twórczości, przeciwdziałania wykluczeniu.
4. Rada pozytywnie przyjmuje plany poszerzenia oferty programowej o kanały wyspecjalizowane: TVP Muzyka i TVP Nauka. Rada wyraża nadzieję, że oferta muzyczna tym samym obejmie dotąd mało obecne w TVP gatunki, jak np. polski blues czy polski godspell.
5. Rada pozytywnie ocenia podejmowanie działań zwiększających zakres korzystania, przez Telewizję Polską, z nowych technologii cyfrowych. Znajduje to wyraz w zapisach Karty powinności TVP S.A. Oferta multimedialna TVP S.A., ma przyciągać do usług publicznego nadawcy również młodych odbiorców. Telewizja Polska zwraca uwagę na rozwijanie interakcji z odbiorcami, umożliwiając im komentowanie poruszanych w programach tematów (telefonicznie lub przy użyciu mediów społecznościowych).
6. Rada pozytywnie ocenia ostrożność szacowania kosztów i upominanie się o docelowy, stabilny system finansowania TVP S.A. Rada Pozytywnie oceniając przedstawiony dokument, kolejny raz zwraca uwagę na brak ustawowych rozwiązań dotyczących stworzenia stabilnego systemu finansowania mediów publicznych oraz wyraża niepokój, czy plany będą mogły być realizowane w czasie kryzysu gospodarczego, w którym znalazła się Polska.

Przewodniczący
Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Sławomir Siwek