• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Walne Zgromadzenie

12:23, 06.12.2022
Walne Zgromadzenie!!! pusty LEAD !!!

Walne Zgromadzenie TVP S.A. zwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdań: finansowego i z działalności Zarządu. Walne zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki TVP S.A. z wykonywanych przez nich obowiązków.

W jego obradach mogą uczestniczyć również członkowie Rady Mediów Narodowych. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd i powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Na Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Mediów Narodowych. Szczegółowe zadania Walnego Zgromadzenia opisane są w Statucie Spółki.