Nad przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej czuwa siedmioosobowa Komisja Etyki TVP. Orzeka ona o zgodności postępowania dziennikarzy z Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A., na podstawie Uchwały nr 848/2019 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 12 grudnia 2019 r.

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-999) przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 010418973. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres rodo@tvp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci zawartych w pismach i skargach danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy przez Komisję Etyki TVP S.A. oraz kontaktu zwrotnego.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TVP S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności rozpatrzenia Pani/Pana sprawy przez Komisję Etyki TVP S.A., poinformowania o sposobie rozstrzygnięcia, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie pisma lub skargi.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji (tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) jako kategoria archiwalna „A”.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym, a także innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

10. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@tvp.pl. z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Komisja Etyki” lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej). 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.