• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat Rady Nadzorczej TVP S.A.

14:15, 16.08.2022
Komunikat Rady Nadzorczej TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie 00-999, ul. J.P. Woronicza 17, uprzejmie informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługę badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata obrotowe 2022-2024.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata obrotowe 2022-2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, a także przygotowanie listów do Zarządu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

uczestnictwo biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) w zwyczajnych lub nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach zatwierdzających sprawozdania finansowe Telewizji Polskiej S.A. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Telewizji Polskiej S.A.,

uczestnictwo biegłego rewidenta (o ile będzie to konieczne) w co najmniej trzech posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiane będą sprawozdania finansowe Telewizji Polskiej S.A. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

udzielanie konsultacji przez biegłych rewidentów skierowanych do badania sprawozdań finansowych, w zakresie zagadnień objętych przedmiotem zamówienia, w okresie obowiązywania umowy,

udział w charakterze obserwatora, w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, w tym: w 2023 r., w szczególności, w inwentaryzacji środków trwałych oraz zapasów materiałów,

przeprowadzenie za lata obrotowe 2022-2024 audytów realizacji zapisów umowy pożyczki nr 380/DSKP/17 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Telewizją Polską S.A., w zakresie prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych z tytułu pożyczki oraz terminowości spłaty rat kapitałowych, odsetek, ewentualnych odsetek za opóźnienie oraz innych opłat wynikających z treści umowy pożyczki, potwierdzonych odrębnymi sprawozdaniami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00305601/01. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia przedmiotowego postępowania dostępne są pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/