• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Dostęp do informacji publicznej

12:08, 06.03.2023
Dostęp do informacji publicznej!!! pusty LEAD !!!

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:


1. w formie papierowej na adres: 

Telewizja Polska S.A. w likwidacji

Biuro Spraw Korporacyjnych 

Informacja publiczna 

ul. J.P. Woronicza 17 

00-999 Warszawa 


2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: informacja.publiczna@tvp.pl 


Wzór wniosku: TUTAJ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-999) przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 010418973. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres rodo@tvp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku (wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 902) w postaci rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
4. W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.). 
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164 ze zm.)
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym, a także innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądom, Policji). 
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
9. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. 
11. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@tvp.pl. z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych/BIP” lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej). 
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.