• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat Rady Nadzorczej TVP S.A.

11:37, 28.08.2017
Komunikat Rady Nadzorczej TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie 00-999, ul. J.P. Woronicza 17, uprzejmie informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata 2017 i 2018.


Podziel się:  Więcej
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, a także przygotowanie listów do Zarządu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

 uczestnictwo biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) w zwyczajnych lub nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach zatwierdzających sprawozdania finansowe Telewizji Polskiej S.A. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Telewizji Polskiej S.A.,
 uczestnictwo biegłego rewidenta (o ile będzie to konieczne) w co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiane będą sprawozdania finansowe Telewizji Polskiej S.A. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 udzielanie konsultacji przez biegłych rewidentów skierowanych do badania sprawozdań finansowych, w zakresie zagadnień objętych przedmiotem zamówienia, w okresie obowiązywania umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2017 r. pod numerem 575836-N-2017 i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania dostępne są pod adresem: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/